LIDER BIZNESU 2/2022

Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy 59 TRENDY realizacje spośród tych prezentowanych w latach 2009-2014. Daje to możliwość obserwacji rozwoju albo też degradacji pierwotnej wystawowej kreacji. Doświadczenie z pewnością cenne z perspektywy profesjonalistów nie tylko tych, których plany związane są z wystawami ogrodniczymi.Dla hobbystów zaś to estetyczna przygoda i niespodzianka umożliwiająca konfrontację estetycznych wrażeń z wystawy. Tym, co wyróżnia tę instytucję od tradycyjnych form eduka - cji, są proporcje pomiędzy teorią i praktyką. Większość zajęć to praktyczna nauka zawodu w terenie, która z jednej strony pozwala na naukę w historycznych częściach ogrodu, a z dru - giej – daje potencjał kreacji nowych założeń ogrodowych i parkowych,zmieniających się wraz z koncepcjami studentów i nauczycieli. Prowadzenie praktycznej edukacji w zrównoważonym eko - logicznie gospodarstwie z dbałością o środowisko naturalne jest też odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie społeczne. Przyjazne dla środowiska, zrównoważone finansowo zarzą - dzanie terenami zielonymi oraz powiązanymi ze szkołą fir - mami bez wątpienia jest korzyścią dla studentów, a w per - spektywie–dla projektów, w jakich przyjdzie im pracować. JEDYNE W SWOIM RODZAJU Capel Manor dziś zdobi odrestaurowany georgiański dom, przypominający długą historię tego miejsca. Posiadłość powiększyła się i dziś ma powierzchnię obejmującą prawie 14 ha malowniczych ogrodów i terenów rekreacyjnych. Znajduje się tu też restauracja i kampus.Można na terenie tymzorgani - zować konferencję i inne plenerowe wydarzenia. Aktualnie jest to jedyne tego typu specjalistyczne centrum kształcące w obszarze ogrodnictwa i ochrony terenów zieleni w Londynie. College odgrywa kluczową rolę w obszarze edukacji ogrodni - czej i ekologicznej stolicy,edukując kolejne pokolenie pracow - ników,wyposażając ich w umiejętności i wiedzę potrzebną do zachowania i ochrony londyńskiej przyrody, parków narodo - wych i terenów zielonych. kilku latach oferowane były kursy obejmujące: sadownic - two, florystykę i ogólny certyfikat Królewskiego Stowarzy - szenia Ogrodniczego RHS w zakresie ogrodnictwa. Obecnie Capel Manor to blisko 60 ogrodów w różnorod - nych stylistykach, które otwarte są dla publiczności przez cały rok oraz stanowią bazę edukacyjną dla studentów. College prowadzi różnorodną gamę kursów w pełnym i niepełnym wymiarze godzin– również w kształceniu uzu - pełniającym i wyższym dla absolwentów szkół i dorosłych. WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI Szkoła prowadzi praktyczną naukę zawodu, począwszy od podstaw ogrodnictwa, poprzez architekturę krajobrazu, na projektowaniu ogrodów skończywszy. Nie brakuje też kursów poświęconych konserwacji natural - nych terenów zieleni. Praktyczne kursy znajdą tutaj również ci, którzy chcą zdobyć umiejętności w obszarze florystyki, ale także arborystyki. Warto zaznaczyć, że Capel Manor to połączenie wiedzy praktycznej z wiedzą z zakresu prowadzenia biznesu. A to – w perspektywie specyfiki zdobywanych umiejętności – ma wartość bezcenną w momencie zawodowego startu. WORK IN PROGRESS Kursy adresowane są nie tylko do młodzieży, ale też do osób dorosłych, które chcą poszerzyć swoje kompetencje, przebranżowić się bądź też są pasjonatami ogrodnictwa i traktują naukę jako nowe praktyczne doświadczenie. Cały teren posiadłości jest obszarem przeznaczonym pod praktyczną naukę wymienionych zawodów. Znaczna cześć terenu wydzielona pod współczesne projektowanie ogro - dów jest najbardziej dynamicznym obszarem. Odwiedza - jąc „ogrody treningowe”– nazwę je w ten umowny sposób, gdyż rok za rokiem zmieniają swoje oblicze – nie można się nie natknąć na grupę studentów pracujących nad wdra - żaniem w życie kolejnej koncepcji. Ciekawa jest też obser - wacja zachodzących zmian w sezonie od wiosny do jesieni. Capel Manor to miejsce, gdzie zawsze trwają jakieś prace. Pozwala to nie tylko podpatrzeć sposób prowadzenia zajęć i prac ogrodniczych. Otwarta dla zwiedzających przestrzeń edukacyjna tworzy niezwykle wartościowy mechanizm umożliwiający wzajemną wymianę myśli, inspiracje, ale też zawieranie nowych relacji. DRUGI DOM Capel Manor, dzięki profesjonalnemu i konsekwentnemu podejściu do realizowanych projektów, stało się również dru - gim domem dla ogrodów pokazowych przygotowywanych na Chelsea Flower Show. Swoje miejsce znalazły tam trzy

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz