LIDER BIZNESU 5/2022

Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy 7 BLIŻEJ BRANŻY W ramach programu merytorycz - nego targów GARDENIA prze- widziane są spotkania z eks - pertami rozmaitych sektorów w formule prelekcji oraz roz - mów w kameralnych Speakers’ Corners do tradycyjnych metod uprawy i pielęgnacji, chcą zmniejszać ślad węglowy swoich działań oraz przyczy - niać się do rozwoju zrównoważonej produkcji. Motywem przewodnim tegorocznych targów GAR - DENIA jest więc jedyny możliwy temat: „Ekologiczny ogród”. Zapraszamy wystawców, ekspertów branży oraz praktyków do wymiany wiedzy i doświadczeń w zakre - sie świadomego ogrodnictwa. Skupimy się w szczegól - ności na nowościach branżowych oraz rzetelnej wie - dzy w kontekście technologicznego postępu zgodnego ze środowiskiem natu - ralnym. Począwszy od recyklingowych donic i akcesoriów, poprzez ekologiczne nawozy i środki ochrony roślin, florystykę o „obiegu zamkniętym”, nowo - czesne – czyli wydajne i tanie – nawadnianie, aż po akumulatorowe narzędzia i maszyny ogrodnicze. W każdym sektorze ogrodniczym dostrzec można silny wpływ rozwiązań pro - ekologicznych, które wkrótce mają ogromną szansę stać się najbardziej oczywistym wyborem kon - sumentów, a co za tym idzie, producentów. POLSKI POTENCJAŁ Listopadowa edycja targów GARDENIA odbędzie się przede wszystkim w formule biznesowej, jako salon kontraktacji ogrodniczych. Głównym celem Zespołu Organizacyjnego jest stworzenie przestrzeni do rze - czowych rozmów biznesowych kadry managerskiej i decydentów. Aby wysycić w jak największym stop - niu sprzyjający, jesienny termin, wchodzimy w ści - słą współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Centrów Ogrodniczych, które w czasie targów będzie święto - wać swoje 25-lecie. PSCO poprowadzi dedykowaną konferencję dla zrzeszonych centrów ogrodniczych, dając solidne podstawy planowania działań handlo - wych w kolejnym sezonie. Sytuacja geopolityczna zdeterminowała dodatkowy, niezwykle ważny aspekt targowych spotkań – poszu - kiwanie przez kontrahentów z Europy Zachodniej nowych rynków zbytu i sił produkcyjnych. – Czujemy, że jest to przysłowiowe „5 minut” dla Polski. Znaleźli - śmy się w zainteresowaniu zachodnich i skandynaw - skich producentów jako alternatywny względem Rosji i Ukrainy rynek zarówno zbytu, jak i produkcji roślin - nej. Będąc organizatorami targów GARDENIA, czujemy się niejako w obowiązku ukazać pełnię potencjału polskiego ogrodnictwa, umożliwiając jednocześnie aktywne pozyskiwanie zagranicznych kontaktów rodzimym firmom – dodaje Paulina Maniecka. Na targach GARDENIA pojawią się zatem nowe grupy klientów z Europy Zachodniej, Skandynawii i krajów nadbałtyckich, których obecność ułatwi prowadzony z sukcesem od kilku edycji program Hosted Buy - ers. Umożliwi on nawiązanie kontaktu, zapewnienie przejazdów i noclegów oraz zaaranżowanie spotkań matchmakingowych w czasie targów. Wśród zapra - szanych gości znajdują się przede wszystkim dyrek - torzy sprzedaży, kupcy i dyrektorzy do spraw zakupów, właściciele centrów ogrodniczych, sieci handlowych DIY, hurtowni ogrodniczych, szkółek roślinnych. Tegoroczne działania w obrębie programu Hosted Buyers zostaną z i n t e n s y f i k o w a n e poprzez zwiększenie liczby zaproszonych zagranicznych gości do 200 osób. Wystawcy targów GARDENIA mają w tym zakresie znaczącą rolę, – przy wyborze gości orga - nizatorzy kierują się ich sugestiami i istnie - jącymi relacjami, aby wzmocnić międzyna - rodowe więzi i ułatwić ich rozwój. WIEDZA I INSPIRACJA W ramach programu merytorycznego targów GAR - DENIA przewidziane są spotkania z ekspertami roz - maitych sektorów w formule prelekcji oraz roz - mów w kameralnych Speakers’ Corners. Specjaliści o zróżnicowanych zainteresowaniach przybliżą m.in. zagadnienia z zakresu marketingu i sprzedaży, nad - chodzących trendów w ogrodnictwie, sposobów wyko - rzystania proekologicznych rozwiązań w swoich dzia - łaniach – zarówno biznesowych, jak i prywatnych. W programie znajdzie się także konferencja i pokazy dla architektów, Arena Krajobrazu oraz Miejska Sztuka Ogrodowa – spotkanie zarządców, aktywistów i pro - jektantów zieleni w przestrzeni publicznej. Targi GARDENIA ponownie staną się też terytorium kwia - towej wirtuozerii w wykonaniu największych polskich i europejskich mistrzów florystyki. RELACJE DŹWIGNIĄ HANDLU Nowe kontakty i istniejące już relacje, świadomość trendów i nowości to nieoceniona baza do spraw - nej i pozbawionej ryzyka decyzji ofertowej na nad - chodzący sezon. Targi GARDENIA to płaszczyzna korzyści w każdym z tych zakresów. Z jednej strony, patrząc w przyszłość, inspiruje innowacyjne rozwią - zania, z drugiej – poszukuje nowych rynków zbytu oraz potencjału produkcyjnego. Teraz, może bardziej niż kiedykolwiek, polska branża ogrodnicza powinna uwierzyć w siłę swoich możliwości.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz