Lider Biznesu 6/2021

22 temat wydania Różnorodność biologiczną możemy rozpatrywać na kilku poziomach. Warto jednak najpierw zająć się samym ter- minem. Bardzo popularne jest stosowanie słowa „bioróż- norodność”, które jest połączeniem dwóch słów „bio” i „róż- norodność”, i jest bezpośrednim tłumaczeniem z języka angielskiego słowa „biodiversity”. Czy jednak słusznie? Różnorodność biologiczna w ogrodzie ioróżnorodność to bardzo popularne słowo zarówno wśród profesjona - listów, jak i amatorów ogrodnictwa. Wywołuje ono w nas pozytywne od - czucia, a kiedy mówi się o jej zwiększeniu, od razu jesteśmy chętni do działania na jej rzecz. W tym artykule odpowiemy na podstawowe pyta - nia związane z tym zagadnieniem: czym tak naprawdę jest różnorodność biologiczna? Jak ją zwiększyć w naszych ogrodach? Co ona nam tak w ogóle daje? . TEKST I ZDJĘCIA: dr Jakub Garnis i dr Joanna Gałązka, edukatorzy ogrodniczy, twórcy projektu Zrób To Z Nami Online – Według nas – nie. Naszym zdaniem dla tego zagadnienia w języku polskim bardziej trafne jest używanie określenia „różnorodność biologiczna”. Dlaczego? – Ponieważ to wła- śnie ten termin (ang. biological diversity) został zastoso- wany jako pierwszy przez Thomasa Lovejoya w 1980 r., który w powszechnym użyciu znalazł się od połowy lat 80. Jeżeli natomiast chodzi o formę „biodiversity”, jest ona później- szym tworem autorstwa M. W. Rosena, który współorgani- zował konferencję National Forum on Biological Diversity w 1986 r. Przejdźmy teraz do poziomów, na których można rozpatry- wać różnorodność biologiczną. Wyróżnia się jej 3 typy: • różnorodność genetyczna: to zróżnicowanie pomiędzy osobnikami tego samego gatunku w danej populacji – dzięki niej populacja jest silniejsza i łatwiej jej przetrwać niekorzystne warunki; • różnorodność gatunkowa: dotyczy liczebnej różnorod - ności gatunków różnych organizmów występujących na Ziemi. Istnieje tu zależność: im większa różnorod- ność, tym środowisko jest bardziej stabilne; • różnorodność ekologiczna: dotyczy różnorodności na wyższych poziomach, czyli rozmaitych zgrupowań form ekologicznych, biocenoz, ekosystemów i krajobrazów. OD EDUKACJI DO DZIAŁANIA W otaczającym nas środowisku na zubożenie różnorodności biologicznej ma wpływ wiele czynników, które związane są bezpośrednio lub pośrednio z działalnością człowieka. Jed- nym z takich aspektów jest zmiana klimatu, która wywiera znaczący wpływ na cały ekosystem. Z jednej strony ocie- plający się klimat przyczynia się do zmniejszenia liczeb- ności niektórych gatunków lub ich wymierania. Z drugiej zaś strony rosnąca średnia temperatura powoduje, że dany Kserofitowa łąka - źródło pyłku i nektaru dla zapylaczy

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz