Lider Biznesu 6/2021

Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy 23 obszar staje się optymalny dla bytowania tych gatun- ków, które nie występowały do tej pory na danym terenie. Zmiany te silnie związane są z pojęciem gatunków inwazyj- nych, które mają olbrzymi wpływ na różnorodność danego regionu. Stanowią one duże zagrożenie dla rodzimej róż- norodności gatunkowej fauny i flory. Przykładem tu może być biedronka azjatycka, która konkuruje o to samo siedlisko z naszymi krajowymi gatunkami biedronek, m.in. biedronką dwukropką i biedronką siedmiokropką. Na szczęście zaczęto podejmować różnorodne inicjatywy, które wyhamowują ubożenie różnorodności biologicznej, a nawet ją wzbogacają na danym obszarze o nowe rodzime gatunki różnych zwierząt, np. owadów i ptaków. Przykła- dowo w środowisku rolniczym zachęca się do zachowy- wania tzw. mozaikowatości krajobrazu rolniczego, czyli do pozostawiania kęp krzewów i drzew śródpolnych, oczek wodnych, miedz czy też terenów trawiastych w postaci łąk koszonych w odpowiedni sposób. Duży nacisk kładzie się również na edukację społeczeństwa w tej kwestii. I to wła- śnie dzięki częstemu mówieniu na ten temat, bardzo popu- larny zrobił się trend związany z dbaniem o utrzymanie róż- norodności biologicznej w prywatnych ogrodach. Można to robić na wiele sposobów. JAK ZWIĘKSZYĆ RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNĄ W OGRODZIE? Nie jest to trudne! Powinniśmy jednak kierować się pew- nymi zasadami, aby włożony wysiłek przyniósł pozytywny efekt, a praca nie poszła na marne. Różnorodność można zwiększyć przede wszystkim w ramach dwóch dużych grup organizmów, czyli roślin i zwierząt. Co do roślin, powinniśmy wybierać i sadzić rodzime gatunki, które są przystosowane do naszej strefy klimatycznej. Takie rośliny lepiej zimują i rosną, przez co nie wymagają aż tak dużej opieki. Należy pamiętać również, aby w ogrodach unikać monokultur, czyli zamiast sadzić żywopłot z jed- nego gatunku, zaplanować nasadzenie z różnych gatun- ków i odmian krzewów, co dodatkowo będzie wyglądało bardziej naturalnie. Warto ograniczyć także trawnik do minimum – w zamian można założyć kwietne łąki, rabaty z miododajnych bylin lub posadzić inne rośliny zadarnia- jące. W warzywniku natomiast dobrą praktyką jest stosowa- nie uprawy współrzędnej, a w przydomowych sadach warto mieć różne, również te stare, cenne odmiany drzew i krze- wów. Dobrze przy tym przypilnować, by były to odmiany odporne na choroby i szkodniki oraz mróz. Bardzo ważną sprawą podczas wybierania roślin jest zasta- nowienie się, kogo zaprosi się do ogrodu, sadząc daną roślinę. Każda z nich może zapewnić cenny pokarm dla różnych dzikich zwierząt. I tak: rośliny kwitnące dostarczą pokarm dla zapylaczy i innych owadów żywiących się pył- kiem i nektarem. Ptaki do ogrodu przyciągną m.in. rośliny z owocami lub cierniami, w których lubią się gnieździć. Planując stołówkę dla zwierząt, należy pamiętać przede wszystkim o jej „ciągłości”, by dostarczała pokarm od wcze- snej wiosny (np. kwitnące rośliny cebulowe), aż do późnej jesieni i początku zimy (rośliny, na których jesienią i zimą pozostają owoce i nasiona). Oczko wodne - źródło wody dla dzikich zwierząt w ogrodzie Bylinowa rabata - źródło pokarmu i schronienie dla owadów Z jednej strony ocieplający się klimat przyczynia się do zmniejszenia liczebno- ści niektórych gatunków lub ich wymie- rania. Z drugiej zaś strony rosnąca średnia temperatura powoduje, że dany obszar staje się optymalny dla bytowania tych gatunków, które nie występowały do tej pory na danym terenie

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz