LIDER BIZNESU 6/2022

58 S amo określenie permakultura wywodzi się od połą - czenia dwóch angielskich słów: permanent – cią - gły, nieustanny oraz agriculture– rolnictwo, uprawa. W praktyce sprowadza się to do idei prowadzenia uprawy roli w sposób nieprzerwany. Projektowanie permakultu - rowe jest jedną z metod projektowania ekologicznego, gdzie zakłada się samoregulujące systemy rolne, na wzór ekosystemów naturalnych. U samych podstaw permakul - tury bazują trzy zasady etyczne: - dbanie o Ziemię, gdyż jest ona niezbędnym i podstawo - wym czynnikiem naszej egzystencji, - dbanie o ludzi, tak bymieli dostęp do podstawowych dóbr, - dzielenie się nadmiarem. Wszelkie nadwyżki są przeka - zywane innym lub są zwracane do natury, gdzie wracają do obiegu materii. NATURALNE UWARUNKOWANIA W projektowaniu permakulturowym inspirację czerpie się wprost z natury i obserwacji siedlisk, w które nie ingeruje #EKO – Projektowanie permakulturowe TEKST: Krzysztof Mielicki ZDJĘCIA: AdobeStock Zwrot ku naturze jest bardzo wyraźny od czasu pandemii. Konsumenci coraz częściej szukają ekologicznych i bezpiecznych dla zdrowia i środowiska rozwią - zań, również w produkcji żywności. Nie inaczej jest w temacie filozofii myślenia i dbania o dobro planety oraz nasze. W latach 70. XX wieku w Stanach Zjed - noczonych pojawiła się idea permakultury. Do naszego kraju dopiero zaczęła wkraczać, jednak powoli zatacza coraz szersze kręgi i znajduje entuzjastów. TRENDY człowiek. Na etapie planowania, przed wdrożeniem wizji w rzeczywistą pracę, należy dokładnie poznać dane sie - dlisko, zbadać typ gleby i jej zasobność, określić lokalne warunki klimatyczne, zaobserwować, jakie rodzime gatunki roślin rosną w okolicy. Cała idea sprowadza się do podejścia, w którym planuje się i dostosowuje charak - ter nasadzeń do możliwości i potencjału danego miej - sca. Obecnie raczej dominuje przeciwne podejście, gdy próbuje się „na siłę”, często wielkim wysiłkiem, zmieniać uwarunkowania, np. glebowe, by móc uprawiać pożądany gatunek, jak sztucznie zakwaszając podłoże pod uprawę roślin wrzosowatych i borówek. WARSTWOWA STRUKTURA Projektowanie permakulturowe kładzie duży nacisk na zwiększanie bioróżnorodności – jak w przyrodzie. Takie złożone, wielopoziomowe systemy są o wiele odpor - niejsze zarówno na zmiany klimatyczne, jak i choroby oraz szkodniki. Jednym z narzędzi stosowanych w pro - jektowaniu są tzw. warstwy, czyli wzorzec zaczerpnięty z natury. Tak jak w lesie wyróżnia się korony drzew, podszyt i runo, tak też należy w ogrodzie naśladować ten warstwowy podział roślinności. Najwyższe pię - tro zajmują oczywiście drzewa: owocowe i ozdobne, pośrednia warstwa to krzewy i rośliny zielne, najniż - sza to np. zioła i gatunki płożące zatrzymujące erozję Z artykułu dowiesz się m.in.: ü Czym jest permakultura ü Jakie są założenia projektowania permakulturowego ü Czym jest efekt brzegowy

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz