Lider Biznesu 7/2022

Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy 19 Utytułowana architektka krajobrazu, właścicielka znanej na całym świecie firmy projektowej Martha Schwartz Part- ners Nowy Jork – Londyn – Szanghaj, osoba angażująca się w przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Jak godzi Pani razem te funkcje? Martha Schwartz: Architektura krajobrazu może odegrać zasadniczą rolę w walce ze zmianami klimatycznymi i ich niekorzystnymi skutkami. Przekonuję, że wymaga to zde - cydowanych kroków i praktycznych rozwiązań centralnych i lokalnych. Wykładam przedmiot „zmiany klimatyczne” na Uniwersyte - cie Harvarda, a moje biuro projektowe jest w branży archi - tektury krajobrazu prawdopodobnie jedną z firm najbardziej świadomych skutków tych zmian. Działamy, bazując na wiedzy i prognozach dotyczących klimatu. Zawsze robimy analizę tego, jakie będzie prawdopodobieństwo następstw globalnego ocieplenia w odniesieniu do zleceń naszych klientów. Rozumieją więc oni problemy, z którymi przyjdzie im się mierzyć w przyszłości. Mówiąc w skrócie, pracujemy nad spójną i sprawnie działa - jącą strukturą „niebiesko-zielonej” infrastruktury. Skupiamy się w projektach na systemach retencji wody, które zabez - pieczą dany obszar przed zalaniem, a jednocześnie pozwolą na wykorzystywanie i zagospodarowywanie tego cennego „niebieskiego” zasobu. Jeśli chodzi o zieleń, wspieramy bio - różnorodność oraz wprowadzanie jak największej ilości biomasy na tereny zurbanizowane. O ile to tylko możliwe – w postaci miejskiego lasu, który najefektywniej obniży emi - sję CO 2 i  temperaturę podczas upałów. Czy świadomość negatywnego wpływu człowieka na kli- mat i ekosystemy wystarczająco mocno wpływa na pro- jektowanie? M.S.: Zmiany klimatyczne powinny być obecnie tłem wszyst - kich projektów zieleni. Jako architekci krajobrazu musimy mieć świadomość wpływu, jaki klimat wywiera lokalnie, regionalnie, globalnie. Musimy badać jego możliwe przyszłe oddziaływania, abyśmy mogli odpowiedzialnie i profesjo - nalnie projektować. Tak, by realizacje, o które jesteśmy pro - szeni,wytrzymały próbę czasu i by inwestycja nie okazała się krótkoterminowa. Ważne jest, by stać się „nauczycielami” i „uczyć” swoich klien - tów, tłumaczyć,z czym mają do czynienia, co pozwoli im zro - zumieć nowy kontekst projektów. Musimy w większym stop - niu zastanawiać się nad nową infrastrukturą, którą trzeba będzie wdrożyć w miejsce starej, aby sprostała „nowemu” życiu w holocenie. Infrastruktura może być kombinacją zielonego projektu oraz technologii, które poradzą sobie z powodzią,odprowadzaniem lub zbieraniemwody,chłodze - niem budynków i przestrzeni zewnętrznych. Być może także trzeba wziąć już pod uwagę tworzenie obszarów służących do gromadzenia wody użytkowej dla potrzeb mieszkańców, a nawet inne elementy krajobrazu, takie jak miejskie rolnic - two, które zapewni ludziom dostęp do żywności. Włączając zmiany klimatyczne oraz ich skutki do wszystkich naszych analiz, powinniśmy – jako projektanci – być pomy - słowi, wykorzystywać naszą kreatywność i podejmować ryzyko, wypróbowywać innowacyjne pomysły. Nie możemy już patrzeć wstecz, aby dowiedzieć się, co lub jak mamy robić na przyszłość. Musimy ocenić, gdzie jeste - śmy teraz i zjednoczyć się jako społeczność, jako architekci krajobrazu. Trzeba działać według zasad, które zakładają, że ziemia ma służyć ochronie ludzi i wszystkich form życia na świecie. Naszym zadaniem jest być „zarządcami Ziemi” i pra - cować na rzecz jej odnowy. Jak proces projektowania ewoluował wprzypadku Pani dzia- łalności? M.S.: Wszystkie analizy poprzedzające projekt zawierają już prognozy dotyczące zmian klimatycznych. Jako architekci krajobrazu współpracujemy z innymi specjalistami, takimi jak inżynierowie świadomi klimatu. Edukujemy naszych klientów, aby rozumieli ryzyko i korzyści z tego, co robimy w zakresie planowania i infrastruktury. Jesteśmy proszeni o pracę nad większymi projektami ze względu na zakres działań, jaki oferujemy w odniesieniu do zmian klimatycznych. Bardzo szybko rośnie przy tym świa - domość deweloperów, którzy chcą zadbać o bezpieczeństwo swoich inwestycji. Uważam, że architektura krajobrazu jest pierwszym punktem odniesienia dla inwestycji – powinno się nadać kształt i charakter terenowi, zanim jeszcze zaczną być tam projektowane budynki. W jaki sposób upowszechniać ten kierunek zmian? M.S.: Poprzez poszerzanie swojej wiedzy i kompetencji, projektowanie zawierające rozwiązania oparte na naturze GARDEN BIZNES Martha Schwartz projektuje architekturę świadomą zmian kli- matycznych. Autorka będzie gościem i mówcą podczas wystawy Zieleń to Życie

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz