Wszystko Działa 2/2020

WSZYSTKO DZIAŁA! 2 | 2020 34 W FIRMIE W związku z pandemią koronawirusa, firmy na całym świecie mierzą się z zupełnie nową rzeczywistością. Jak w tych trudnych chwilach zop- tymalizować działania, by zapewnić pracownikom odpowiednie wa- runki współpracy? Jakie czynności pozwoląna skutecznewsparcie teamu w czasach COVID-19? K oronawirus zaskoczył naswszystkich. Firmywdrażają obec- nie wiele środków, które pozwalają odpowiednio przystosować się do niecodziennej sytuacji. Mają one na celu przede wszyst- kim zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa oraz zapobie- ganie rozprzestrzenianiu się COVID-19. Tym samym większość organizacji wprowadziła system pracy zdalnej. Niestety, każde- go dnia ilość zachorowań wzrasta, a wraz z nią także niepokój i stres zespołu. Zarządzanie teamem w takiej sytuacji jest czymś zupełnie nowym, a rozproszenie pracowników stanowi dodat- kowe utrudnienie. Jakie działania mogą mieć dobry wpływ na ich stabilizację emocjonalną? Dowiedzmy się, w jaki sposób do- bry menedżer może stanowić wsparcie dla pracowników, utrzy- mując tym samym ich dobre samopoczucie oraz produktywność w czasie światowego kryzysu wywołanego pandemią. DLACZEGOZAPEWNIENIEWSPARCIAZESPOŁOWI JESTWAŻNE? Niepokój oraz wszelkie obawy związane z COVID-19 towarzy- szą obecnie właściwie każdemu. Dotyczą one różnych dziedzin, w zależności od zajmowanego stanowiska oraz sytuacji życio- wej. Zazwyczaj jednak bezpośrednio związane są one z brakiem poczucia stabilizacji oraz niepewnością finansową. Wszystkie te odczucia są w pełni uzasadnione, ponieważ przyszłość naszej gospodarki stoi pod wielkim znakiem zapytania. Niestety, wy- soki poziom stresu może przyczynić się do znacznego spadku wydajności pracy. Co więcej, nagła zmiana sposobu wykony- wania obowiązków na zdalny, bez wątpienia także wprowadza niemały zamęt. W tej chwili wartością nadrzędną jest więc bu- dowa bardzo solidnego systemu wspierającego team, w różnych obszarach. WSZYSTKOJASNE—CZYLI INFORMACJENABIEŻĄCO W sytuacjach kryzysowych brak dostępu do informacji ze spraw- dzonego źródła może skutkować zwiększeniem paniki oraz nie- pewności wśród pracowników. W takich momentach bardzo często pojawiają się różnego rodzaju niezgodne z prawdą newsy, podsycające napiętą atmosferę. Kluczowymelementemwłaściwej organizacji jest więc regularne informowanie teamu o wszelkich zachodzących w firmie zmianach, inicjatywach oraz ustaleniach. Bardzo ważne, aby przekaz takich informacji był spójny i zrozu- miały dla wszystkich. Tu nie ma miejsca na czytanie „między wierszami”. Komunikujemy tak, by nie pozostawić niedomówień i wątpliwości. Wskazujemy na okoliczności i przytaczamy kon- kretne liczby – jeśli jest taka potrzeba. Nie ma co ukrywać, że nowe ustalenia często dotyczą kwestii finansowych lub zmian w zakresie wykonywania obowiązków. Forma komunikacji i za- wartość merytoryczna będzie tu odgrywać olbrzymią rolę. Jak wspierać team w trakcie pandemii? WZOROWAKOMUNIKACJAWCZASIEKRYZYSU Komunikacja jest jednym z najważniejszych czynników wpływa- jących na jakość współpracy. Na co dzień w biurze często nawet tego nie dostrzegamy. Jednak odpowiednie porozumienie zarów- no w konfiguracji team-menadżer, jak i pracownik-pracownik to klucz do właściwego prowadzenia konkretnych działań. Warto więc korzystać z narzędzi online, które ułatwią komunikację ze- społu podczas wykonywania swych obowiązków w domu. Wi- deorozmowy stanowią w obecnej sytuacji najlepsze rozwiązanie, ponieważ najbliżej im do realnych spotkań, do jakich przywykli- śmy. Dodatkowo korzystanie z takich komunikatorów może sku- teczniezmniejszyćpoczuciespołecznejizolacji,którebezwątpienia dotyka w tej chwili większość pracowników. Dostępność narzędzi do komunikacji online jest dzisiaj ogromna. Postawmy na to, któ- re jest już w firmie znane i praktykowane. Kluczem wyboru nie powinna być zatem liczba funkcjonalności danej aplikacji czy też pozycja w ogólnoświatowym rankingu, a raczej dotychczasowa praktyka. Nauka nowego programu może wywołać niepotrzebny dodatkowy stres wśród pracowników i spowodować problemy, na których rozwiązanie stracimy niepotrzebnie czas. BEZPIECZEŃSTWOZDROWOTNE—WSPARCIE I EMPATIA Pandemia, z którą się właśnie mierzymy, dotyka nas wszystkich. To jedna z nielicznych sytuacji, kiedy to rzeczywiście każdy z nas jest niemal w takim samym położeniu. Pamiętajmy jednak, że lu- dzie różnie reagują na sytuacje stresowe. Dodatkowo nie ulega wątpliwości, że ta jest wyjątkowa. Dlatego każdy pracownik ma prawo do obaw dotyczących zdrowia własnego oraz swoich bli- skich. Teraz, jak nigdy wcześniej, bardzo ważne jest okazanie ze- społowi naprawdę dużej empatii. Warto informować team o tym, w jaki sposób możemy dbać o swoje zdrowie fizyczne oraz psy- chiczne w tak trudnych chwilach. Pamiętajmy, że izolacja i nagła zmiana codziennych przyzwyczajeń może mieć bardzo negatyw- ny wpływ na nasze ogólne funkcjonowanie. W związku z tym wiele firm decyduje się zapewnić zespołowi wsparcie psycholo- giczne. Taki krok umożliwia stworzenie stabilizacji emocjonalnej, co w rezultacie zaowocuje nie tylko polepszeniem samopoczucia, ale i zwiększeniem chęci do realizacji działań zawodowych. Weźmy też pod uwagę, że doskonałym wsparciem psychologicz- nymmoże okazać się niejedenmenedżer lubwłaściciel firmy! Lata doświadczeń i wielość problemów, z jakimi szefowie mierzą się na co dzień, pozwalają płynnie przeprowadzić przez kryzysową sytu- ację. Jeśli więc czujecie się na siłach, wesprzyjcie swój team swo- ją osobą! To sytuacja, która pozwoli niejednemu z was pokazać, może dotąd nieznaną, drugą twarz – pełną empatii, wspierającą i zagrzewającą do walki! Anna Nowotna-Nadziejko FOT.ADOBESTOCK

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz