Wszystko Działa 3/2020

WSZYSTKO DZIAŁA! 3 | 2020 14 SPIUG obchodzi w tym roku 15-lecie swojej działalno- ści. Skąd pomysł na powołanie takiej inicjatywy? Piętnaście lat temu, w momencie, w którym zapadała decyzja o założeniu SPIUG widzieliśmy, że taka ini- cjatywa jak nasza jest potrzebna. Nie istniała dotąd żadna reprezentacja przedstawicieli branży urządzeń grzewczych, a z władzą i administracją coraz gorzej było rozmawiać reprezentując konkretną pojedynczą firmę. Pojawiło się podczas wstępnych rozmów kilka inicjatyw, które wymagały ze strony branży wspól- nych, transparentnych działań. Rozmowy branżowe podczas targów w 2004 roku zaowocowały wyzna- czeniem pierwszych kierunków działań, co w formule sformalizowanej zaskutkowało powołaniem w 2005 roku Stowarzyszenia. Przyznam, że osobiście początkowo sceptycznie pod- chodziłem do tej inicjatywy mając na uwadze negatyw- Branża grzewcza mogłaby wyglądać inaczej, gdyby nie powołanie w 2005 roku Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych. SPIUG od początku swojej działalności wspierał sto- sowanie w Polsce nowych technologii grzewczych, a wypracowane przez firmy członkowskie standardy szkoleń instalatorów i serwi- santów gwarantują najwyższą jakość usług. O sytuacji w bran- ży grzewczej oraz o planach na kolejne lata opowiada Janusz Starościk, prezes SPIUG. Piętnaście lat na rzecz branży grzewczej TYM ŻYJE BRANŻA ne obiegowe opinie środowisk zewnętrznych na temat działalności stowarzyszeń. Dla mnie stowarzyszenie to grupa ludzi, którzy spotykają się, aby wspólnie realizo- wać uzgodnione cele. My jako grupa założycielska jasno sobie te cele wyznaczyliśmy oraz określiliśmy transpa- rentne warunki działalności. Od samego początku silnie podkreślaliśmy, że nie będziemy działać na rzecz bar- dzo wąskiej grupy w kontekście negatywnego lobbingu w wąskim interesie konkretnych rozwiązań. Naszym ce- lem od początku było działanie na rzecz całej branży in- stalacyjno-grzewczej co realizujemy konsekwentnie do chwili obecnej. W skład grupy założycielskiej wchodzili reprezentanci znanych i liczących się firm na polskim rynku stąd było nam łatwiej tego typu działalność za- inicjować i stać się istotnym głosem nie tylko producen- tów urządzeń grzewczych, ale całej branży grzewczej w Polsce. FOT.ADOBESTOCK

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz