Wszystko działa 3/2021

WSZYSTKO DZIAŁA! 3 | 2021 11 dlu międzynarodowych. Niestety wciąż napotykają na wiele barier - językową, prawną, finansową czy kul - turową, które hamują proces handlu. Pomyśleliśmy, że technologia jest w stanie częściowo te bariery minima - lizować. Stąd pomysł na stworzenie MerXu, poprzez które firmy mogą się ze sobą komunikować oraz fina - lizować transakcje. Z jakich dostępnych narzędzi pomagających optyma - lizować działania biznesowe mogą korzystać sprzeda - jący i kupujący na MerXu? T.N.: Jak wspomniałem wcześniej nasza platforma operuje w kilku krajach Europy Środkowo-Wschod - niej. Samo to w sobie powoduje, że kupujący oraz sprzedający mają dostęp do większej ilości rynków niż się to dzieje w przypadku lokalnych rozwiązań. Polscy kupujący poszerzają możliwości zakupów z rynków, które do tej pory nie były w ich zasiegu. W związku z tym mogą weryfikować swoich dostawców, mogą porównywać ceny, mogą porównywać jakość ofero - wanych produktów. Wymiana wiadomości między kupującym a sprzedającym odbywa się poprzez ko - munikator, podobny do znanego Messengera, który automatycznie tłumaczy tekst w zależności od języka, którym posługuje się każda ze stron. To znacząco uła - twia komunikację i niweluje barierę między kupują - cym, a sprzedającym dając potencjalną możliwość dotarcia do zupełnie nowych rynków oraz rozwijania działalności w miejscach, gdzie do tej pory było to trudne. Platforma daje również możliwość weryfikacji wiarygodności firmy. Kiedy zaczynają one wchodzić w relacje biznesowe, każda ze stron może pobrać ra - porty pokazujące na ile dany kontrahent jest finanso - wo wiarygodny. Raporty są dystrybuowane w każdym kraju, a firma może pobrać miesięcznie za darmo 10 takich raportów i na tej podstawie podjąć decyzję o przeprowadzeniu transakcji. Na MerXu stawiamy na transparentność stron kupują - cego i sprzedającego. Strony samodzielnie uzgadniają warunki transakcji korzystając ze wspomnianego ko - munikatora. Mogą wymienić się numerem telefonu, adresem mailowym czy umówić się na indywidualne spotkanie. My wspieramy ich, aby miały szansę wejść ze sobą w interakcję. W jaki sposób zacząć korzystanie z platformy? T.N.: Aby móc korzystać z platformy należy się za - rejestrować przez proces weryfikacji. Dziś platforma jest bezpłatna. Nie pobieramy żadnych prowizji oraz abonamentu. W przyszłości zostaną wprowadzone miesięczne abonamenty zapewniające zakres pewnych funkcjonalności. Czy macie wiedzę jak na Państwa platformę zareago - wał rynek hurtowy z branży instalacyjno-grzewczej? T.N.: MerXu nie stara się konkurować z hurtowniami. My kreujemy dla nich nowy rynek zbytu. Zaangażowa - nie graczy – sprzedających zależy od kategorii. Rów - nież od tego jak dana kategoria jest zdygitalizowana. Bardzo aktywnie uczestniczą na platformie dystry - butorzy z kategorii elektrotechnicznej i oświetlania. Wydają sięoni bardziej zaawansowani w technologii e-commerce niż na przykład przedstawiciele branży instalacyjno-grzewczej. Jakie firmy zaufały Państwa platformie? T.N.: Działamy w kategoriach przemysłowych. Mamy narzędzia dla profesjonalistów, obecne są na MerXu fir - my z branży budownictwa, metalurgii, maszyn, elektro - techniki, oświetlenia. Jest też szereg firm instalacyjnych oraz działających w zakresie bezpieczeństwa. Co cieka - we w kategorii elektroinstalacyjnej na MerXu mamy już około 300 00 ofert, z grzewczej około 100 00. Każdego dnia pojawiają się nowi sprzedający i kupujący. Zapra - szamy więc kolejnych dystrybutorów i producentów. Oferujemy pełne wsparcie w zakresie wystawiania ofert szczególnie dla firm, które nie miały wcześniej do - świadczenia wystawiania produktów on-line. Dziękuję za rozmowę. Rozmawiała: Marta Józefczak WOKÓŁ BRANŻY FOT.ADOBESTOCK

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz