Wszystko działa 3/2021

WSZYSTKO DZIAŁA! 3 | 2021 12 Stare porzekadło na temat wspomnianegomiastamówi: „Co się stałowVegas, zostajewVegas”.Zastanówmysię, czypodobnienie jest „wnieruchomościach”. Czy budynki komercyjne w Polsce muszą być jak pobyt w Las Vegas? WZROST KOSZTÓW EKSPLOATACJI BUDYNKÓW Na rynku nieruchomości można zauważyć ciągły wzrost kosz - tów eksploatacyjnych. Według raportu Knight Franka, koszty zużycia energii w budynkach stanowią średnio 35%wszystkich opłat eksploatacyjnych. Nie tylko konsumenci, ale i firmy i oso - by odpowiedzialne za finanse coraz częściej patrzą na rachunki i zadają kluczowe pytanie: „Dlaczego?”. A odpowiedź już nie jest taka prosta. O ile w każdym domu można w miarę dokładnie zlokalizować miejsca poboru energii, o tyle w nowych obiektach komercyj - nych, wyposażonych w wiele systemów, z których każdy ma swoje zadanie i zapotrzebowanie na energię, jest o wiele trud - niej. Nowoczesne budynki są wyposażone w System Zarządza - nia Budynkiem (z ang. Building Management System, w skrócie BMS). Najważniejszym zadaniem takiego systemu jest zapew - nienie maksymalnego komfortu użytkownika budynku, przy jednoczesnej minimalizacji zużycia energii. W praktyce dobrze zaimplementowany system zarządzania budynkiem może po - móc zredukować zużycie energii o około 30%. Niestety, może - my znaleźć również mniej chlubne sytuacje. Przykład 1. Budynek komercyjny o powierzchni 3.000 m 2 , wyposażony w: - centrale wentylacyjne z nagrzewnicą freonową, zapewniające dostawę świeżego powietrza o temperaturze neutralnej dla komfortu użytkownika; - systemklimatyzacjidoregulacjitemperaturywpomieszczeniach. Z niewyjaśnionych przyczyn zostały zmienione parametry nagrzewnicy freonowej, czego efektem było nawiewanie powietrza o minimalnej temperaturze 28 0 C w sezonie zimo - wym. Klimatyzacja schładzała przegrzane powietrze do tem - peratury pokojowej. Komfort użytkownika był zachowany, ale liczniki energii szalały. Mówiąc wprost, systemy odpo - wiedzialne za grzanie i chłodzenie zwalczały swoją pracę, generując duże straty energii elektrycznej. Użytkownik zo - rientował się o nieprawidłowościach po kilku tygodniach. Mimo działania systemu zarządzania budynkiem, koszty energii nie były niższe. Przykład 2. Centrum Handlowe o powierzchni 10.000 m 2 . Większość cen - tral wentylacyjnych miała uszkodzone czujniki temperatury powietrza nawiewanego. Usterka uniemożliwiała automatycz - ną regulację temperatury w budynku. W takiej sytuacji należy jak najszybciej wymienić uszkodzone czujniki. Obsługa rozwią - zała problem poprzez ręczne otwarcie zaworów nagrzewnic, w efekcie czego klienci czuli, że powietrze w budynku jest przegrzane. Liczniki energii ponownie szalały. Dlaczego obsłu - ga wybrała tak nieekonomiczne rozwiązanie? Ponieważ koszty serwisowe są pokrywane lokalnie, z budżetu przeznaczonego na bieżące utrzymanie przedmiotowego budynku. Tymczasem rachunki za zużycie energii były rozliczane przez centralę. Po - nownie, mimo istnienia i działania systemu zarządzania budyn - kiem, doszło do nadmiernego zużycia energii. FOT.ADOBESTOCK Będąc świadkiem zaistniałych sytuacji, mogę śmiało spara - frazować słynne zdanie: „Co się wydarzyło w Vegas, zostaje w Vegas” i powiedzieć: „Co się wydarzyło w budynku, zosta - je w budynku”. Mam odwagę napisać, że w wielu budynkach występują błędy, które prowadzą do podwyższonego zużycia energii, jak również innych mediów. Prawda też jest taka, że ekologia się kończy tam, gdzie zaczyna brakować pieniędzy. CZY AUDYTY ENERGETYCZNE SĄ ROZWIĄZANIEM? Ktoś może powiedzieć, że rozwiązaniem są audyty energe - tyczne. Niestety, audyty są wykonywane rzadko, a czas od wystąpienia nieprawidłowości do jej usunięcia jest długi, po - zostawiając właściciela lub zarządcę obiektu z wysokimi ra - chunkami. Działania doraźne, często wykonywane rękami personelu technicznego, rozwiązują problem kosztem poświę - cenia innych czynności. Odpowiedzią na zaistniałe problemy jest uruchomienie Energy Care Foundation (www.energycare.foundation ), której celem jest zwiększanie świadomości dotyczącej zużywania ener - gii w budynkach. Cel jest realizowany poprzez następujące działania: - publikacja artykułów dotyczących optymalizacji energetycznych w budynkach na blogu (www.energycare.foundation/blog ); - uruchomienie certyfikatu energetycznego w wersji online. Certyfikacja energetyczna online umożliwia monitorowanie efektywności budynku w trybie ciągłym, bez konieczności ręcz - nych obliczeń. Zaszyfrowane zużycia mediów są wysyłane do chmury, gdzie następuje przetwarzanie danych. Użytkownik w najprostszej formie otrzymuje prosty komunikat w postaci jednego z trzech kolorów: - zielony: budynek jest efektywny; - żółty: rekomendacja wykonania przeglądu; - czerwony: prawdopodobna awaria, wezwij serwis. Dziękujemy za przeczytanie artykułu i zapraszamy do polubie - nia nas na Facebooku (www.facebook.com/EnergyCareFoun - dation), abyście mogli śledzić nasze działania w zwiększaniu świadomości dotyczącej zużycia energii w budynkach. Paweł Daniel, Energy Care Foundation TYM ŻYJE BRANŻA

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz