Wszystko działa 3/2021

WSZYSTKO DZIAŁA! 3 | 2021 14 Paweł Wróbel – ekspert | Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej PoBe Zielony Ł ad i Taksonomia a pompy ciepła Stoimy u progu bardzo dużych zmian, które obejmą spo - sób w jaki funkcjonują budynki, w których mieszkamy i pracujemy. W Unii Europejskiej motorem tych zmian będzie realizacja Europejskiego Zielonego Ładu. Ozna - cza ona przyspieszenie wprowadzania nowoczesnych technologii, które pozwalają zwiększać efektywność energetyczną oraz udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, obniżać emisje gazów cieplarnianych, a przy tym obniżać koszty użytkowania budynków. Sektor budynków ma ogromny potencjał w tych obszarach. Odpowiada za 40% konsumpcji finalnej energii w Unii, a ponadto za 36% emisji CO 2 . Jest to konsekwencja tego, iż 75% ze wszystkich unijnych budynków jest nieefek - tywnych. Dlatego sektor budynków wchodzi do centrum unijnej polityki klimatyczno-energetycznej. Celem UE jest podwojenie ilości budynków, które zostaną zmodernizowa - ne do 2030 roku. Realizację ma zapewnić tzw. unijna „fala renowacji”, która przyniesie nie tylko nowe ramy prawne dla transformacji sektora budynków w państwach Unii, ale także szereg nowych możliwości finansowania inwestycji. W obu przypadkach technologia pomp ciepła będzie od - grywać główną rolę. Jest niezbędna do realizacji integracji sektorów energii oznaczającej przyspieszenie elektryfikacji sektorów ciepła i chłodu oraz transportu w oparciu o ro - snący udział OZE w produkcji energii elektrycznej. Jest to ogromna szansa dla branży pomp ciepła, a jednocześnie odpowiedzialność. Dotychczas nigdy aż atak wyraźnie nie TYM ŻYJE BRANŻA wskazywano na rolę, którą ta technologia ma do odegra - nia. Ten kierunek już dziś jest odzwierciedlony w unijnych strategiach, które już w lipcu br. zostaną przedstawione jako konkretne zapisy w pakiecie rewidowanych dyrek - tyw i rozporządzeń w ramach tzw. pakietu „fit for 55%”. Ponadto jest on obecny w zasadach wspierania inwestycji z unijnego budżetu oraz kryteriów taksonomii zrównowa - żonego finansowania, która ma przekierować strumień środków w sektorze publicznym i prywatnym na inwesty - cje sprzyjające realizacji Europejskiego Zielonego Ładu. Po - dejście obecne w UE nie jest odosobnione – podobny trend elektryfikacji widać w strategiach ogłoszonych m.in . przez Wielką Brytanię oraz przez Stany Zjednoczone. Jest to tak - że jasno wskazane we wszystkich ekspertyzach najbardziej uznanych ośrodków analitycznych – np. w tegorocznym ra - porcie Międzynarodowej Agencji ds. Energii (IEA). Według raportu „Net zero by 2050: Plan działania na rzecz global - nego sektora energetycznego” opublikowanego w maju br. łączna liczba zainstalowanych pomp ciepła w skali global - nej ma zwiększyć się z obecnych 180 mln sztuk do 600 mln sztuk w 2030 roku, a w 2050 roku osiągnąć 1,8 mld sztuk. Rynek unijny ma pozostać jednym z liderów tych przemian. Materiał zaczerpnięty z materiałów udostępnionych podczas IV Kongresu PORT PC FOT. ADOBESTOCK

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz