Wszystko działa 3/2021

WSZYSTKO DZIAŁA! 3 | 2021 27 FOT.VIEGA ZDANIEM EKSPERTA Spawanie to proces związany z występowaniem wielu czynni- ków stanowiących poważne zagrożenie dla zdrowia spawaczy. Dymy spawalnicze wydzielające się w procesie spawania są najbardziej szkodliwymi czynnikami, których skład chemiczny zależy od metody spawania. Głównymi źródłami emisji tych dymów są m.in. procesy rozkładu otuliny elektrod, topników i past, reakcje termiczne zachodzące w atmosferze otaczają- cej łuk, reakcje fotochemiczne oraz gaz ochronny stosowany do osłony łuku. Do najbardziej niebezpiecznych składników dymów emitowanych w procesie spawania należą rakotwór- cze związki metali – chromu (VI), niklu, kadmu czy berylu oraz związki żelaza, kobaltu, berylu lub frakcja respirabilna krysta- licznej krzemionki o działaniu zwłókniającym na płuca. Skutkiem długotrwałego narażenia spawaczy na zanieczysz- czenia pyłowe i gazowe dymów spawalniczych są różnego rodzaju schorzenia układu oddechowego, w tym uczulenia, podrażnienia błon śluzowych, pylica płuc i niestety choroby nowotworowe. Istnieją wystarczające dowody na rakotwórcze działanie dymów spawalniczych u ludzi. Powodują one raka płuc. Również promieniowanie ultrafioletowe pochodzące ze spawania jest czynnikiem rakotwórczym i może powodować czerniaka oka. Zarówno dymy spawalnicze, jak i promieniowa- nie UV zostały sklasyfikowane przez Międzynarodową Agencję do Badań nad Rakiem do Grupy 1, czyli czynników, dla których istnieją wystarczające dowody działania rakotwórczego u ludzi. Zgodnie z zaleceniami dyrektyw europejskich i krajowych roz- porządzeń w obszarze BHP substancje chemiczne stwarzające zagrożenie, aprzedewszystkimteodziałaniu rakotwórczym,mu- tagennym lub reprotoksycznym należy eliminować z procesów pracy lub stosować substancje o mniejszej szkodliwości. Biorąc powyższe pod uwagę, uważam, że spawanie powinno być zastę- powane bezpieczniejszymi sposobami łączniametali, oczywiście tylko tam, gdzie jest to technologicznie dopuszczalne. dr Małgorzata Pośniak Kierownik Zakładu ZagrożeńChemicznych, Pyłowych i Biologicznych Centralny Instytut Ochrony Pracy –Państwowy Instytut Badawczy W FIRMIE Opary spawalnicze oraz promieniowanie ultrafioletowe stwarzają po- ważne zagrożenie dla zdrowia instalatorów i zostały sklasyfikowane jako czynniki rakotwórcze. BEZPIECZNE I EKONOMICZNE ROZWIĄZANIE Całkowita rezygnacja ze spawania nie jest oczywiście możliwa, ale w przypadku większości instalacji ruro - wych można obecnie wybierać bezpieczniejsze techniki łączenia, takie jak zaprasowywanie na zimno. Dzięki sys - temowi Megapress firmy Viega, ta nowoczesna techno - logia stała się dostępna również dla stali grubościennej. Połączenia zaprasowywane nie wymagają źródła ciepła ani stosowania olejów lub środków chemicznych pod - czas montażu. Wykonawca musi jedynie przyciąć rurę na wymiar, usunąć zadziory, nałożyć złączkę i zacisnąć przy pomocy łatwej w obsłudze maszyny. W ten sposób eliminujemy wszelkie zagrożenia, związane zarówno z wysoką temperaturą, jak i z oparami oraz substancjami chemicznymi. Montaż jest przy tym nieporównywalnie szybszy w stosunku do spawania. Technika zaprasowy - wania skraca czas instalacji nawet o 80% w przypadku rur o dużych średnicach. Szczegółowe informacje na temat zaprasowywania rur ze stali grubościennej są dostępne na stronie: viega.pl/Megapress Materiał powstał we współpracy z firmą Viega System Viega Megapress pozwala szybko i wygodnie łączyć stalowe rury o średnicach od 3/8 do 4 cali, stanowiąc w pełni bezpieczną alter- natywę dla spawania. FOT.VIEGA

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz