Wszystko Działa 4/2020

WSZYSTKO DZIAŁA! 4 | 2020 17 Unia Europejska w swojej długoterminowej wizji dążenia do neutralności klimatycznej zakłada wprowadzenie przez pań- stwa członkowskie uregulowań, które doprowadzą do niskoemi- syjnej transformacji energetycznej w 2050 roku. W Polsce od kilku miesięcy toczy się zagorzała dyskusja na temat skutecz- nych rozwiązań, które pozwolą osiągnąć zamierzony cel. Z ja- kim skutkiem? To się okaże. Założenia polityki energetycznej Polski do 2040 roku NOWA STRATEGIA ROZWOJU SEKTORA PALIWOWO-ENERGETYCZNEGO Inaczej określana jako „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku”, czyli PEP2040, zawiera strategiczne dla Polski rozwiązania, których celem jest dobór najlepszej technologii służącej budowie niskoemisyjnego systemu energetycznego w naszym kraju. PEP2040 jest krokiem do realizacji „Porozumienia paryskiego” zawartego w grud- niu 2015 roku podczas 21. konferencji stron Ramowej konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w spra- wie zmian klimatu (COP21). Przypomnijmy, że zgodnie z założeniami przedstawionymi w porozumieniu trans- formacja miała przebiegać sprawiedliwie i solidarnie. PEP2040 w swoich założeniach strategicznych uwzględ- nia skalę wyzwań związanych z dostosowaniem krajowej gospodarki do uwarunkowań regulacyjnych UE związa- FOT.ADOBESTOCK Polska deklaruje osiągnięcie co najmniej 23% udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r. TYM ŻYJE BRANŻA

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz