Wszystko Działa 4/2020

WSZYSTKO DZIAŁA! 4 | 2020 20 TYM ŻYJE BRANŻA NowelizacjaPrawa budowlanegoweszławżycie 19września 2020 roku. Jej celem było dalsze usprawnienie i zarazem uproszczenie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zwiększenie stabilności decyzji podejmowanych w tym procesie. Warto zaznaczyć, iż była to jedna z bardziej istotnych zmian ostatnich lat. Rewolucja w prawie budowlanym NOWY PODZIAŁ PROJEKTU BUDOWLANEGO Jedną z najbardziej istotnych zmian, jaka została zawarta w opublikowanych zmianach do Ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz nie- których innych ustaw jest wprowadzenie nowego podziału projektu budowlanego na trzy opracowania. Zgodnie z ust. 3 art. 34 wspomnianej ustawy wyróżniono: • projekt zagospodarowania działki lub terenu, który powinien prezentować usytuowanie projektowanych obiektów budowlanych, w tym również sieci uzbro- jenia terenu oraz urządzeń budowlanych, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ ko- munikacyjny, a także zawierać informację o obszarze oddziaływania obiektu. • projekt architektoniczno-budowlany, który powinien zawierać układ przestrzenny oraz formę architektonicz- ną projektowanego obiektu, zamierzony sposób użytko- wania, charakterystyczne parametry techniczne, opinię geotechniczną, projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, w tym środo- wisko, informację o wyposażeniu technicznym budyn- ku, w tym projektowanym źródle lub źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. • projekt techniczny, w którym powinny znaleźć się projek- towane rozwiązania konstrukcyjne łącznie z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, charakterysty- ka energetyczna obiektu, rozwiązania techniczne oraz materiałowe oraz inne opracowania – w tym również instalacyjne. Projekt techniczny zgodnie ze wskazaniami obejmuje 35% całej dokumentacji budowy. Warto zaznaczyć, że przed wprowadzeniem uaktualnie- nia projekt budowlany był jednolitym dokumentem, któ- ry zawierał projekt zagospodarowania działki, projekt architektoniczny budowlany oraz projekt techniczny. Zaproponowany przez ustawodawcę podział projektu uprości procedurę i przyspieszy postępowanie. Zgodnie z nową procedurą organ administracji architektoniczno- -budowlanej w pierwszej kolejności zatwierdza projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym, wydając decyzję o po- zwolenia na budowę. Projekt techniczny z kolei jest prze- kazywany organowi nadzoru budowlanego dopiero na etapie składania wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie. Z kolei zgodność projektu technicznego z zatwierdzonym przez organ administracji architekto- niczno-budowlanej projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym należy do zadań projektanta. FOT.ADOBESTOCK

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz