Wszystko Działa 4/2020

WSZYSTKO DZIAŁA! 4 | 2020 21 TYM ŻYJE BRANŻA ZGODA NA ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH Nowelizacja przepisówwprowadzonawewrześniubieżące- go roku zmieniła zasady uzyskiwania zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych. W uproszczeniu są to przepisy określające warunki techniczne, jakim powin- ny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych. Zgodnie ze wcześniej obowiązującymi procedurami organ administracji architektoniczno-budowlanej mógł udzielić zgody na odstępstwo przed wydaniem decyzji o pozwo- leniu na budowę. Obecnie może udzielić stosownej zgo- dy przed zmianą decyzji pozwolenia na budowę. Ustawa określa warunki, których zgoda na odstępstwo może być udzielona. Są to kolejno pozytywna opinia wojewódz- kiego inspektora sanitarnego w przypadku odstępstw dotyczących wymagań higieniczno-zdrowotnych oraz po- zytywna opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków. W przypadku odstępstw od przepisów odnoszących się do bezpieczeństwa pożarowego przy nad- budowie, rozbudowie, przebudowie lub zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego zgoda jest udzielana w postanowieniu komendanta wojewódzkiego Państwo- wej Straży Pożarnej. Warto podkreślić, że ustawodawca wprowadził zakaz udzielania zgody na odstępstwo podczas trwania procedu- ry legalizacji samowoli budowlanej. REZYGNACJA ZE WZORU DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ Dotychczas decyzja o pozwoleniu na budowę była wydawana na podstawie wzoru określonego w rozporządzeniu. Było to szczególnie kłopotliwe dla osób, które starały się o pozwole- nie z bardzo prostej przyczyny. Rozporządzenie i wzór decyzji o pozwoleniu na budowę bardzo często się zmieniał. Od 19 września 2020 roku organy administracji architektoniczno- -budowlanej nie będą stosować obowiązującego wzoru decy- zji o pozwoleniu na budowę określonego w rozporządzeniu. Decyzja będzie wydawana zgodnie z wymogami określonymi w Kodeksie Postępowania Administracyjnego, bez określone- go wzoru, co pozwoli znacznie przyspieszyć procedurę ubie- gania się o pozwolenie na budowę. ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB ROBÓT BUDOWLANYCH Przepisy prawa budowlanego zawierały wyszczególnienie, które obiekty można budować bez pozwolenia na budo- wę, a jedynie na podstawie zgłoszenia lub bez zgłoszenia oraz jakie roboty budowlane można prowadzić na podsta- wie zgłoszenia lub bez zgłoszenia. Przypadki były opisane w różnych miejscach, co powodowało trudności w określe- niu, czy pozwolenie lub zgłoszenie budowy jest potrzebne czy też nie. W nowelizacji ustawy zebrano wszystkie przy- padki, kiedy pozwolenie na budowę nie jest wymagane, w jasne i jednoznaczne katalogi, które nie będą powodo- wać żadnych wątpliwości w przyszłości. Do katalogu obiektów wykonywanych na podstawie zgło- szenia zaliczono między innymi: • wolnostojące budynki mieszkalne jednorodzinne, któ- rych obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane • sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe (o ci- śnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa) oraz elek- troenergetyczne (o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV) • wolnostojące parterowe budynki stacji transformatoro- wych i kontenerowych stacji transformatorowych o po- wierzchni zabudowy do 35 m 2 • oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,50 m 3 na dobę • zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojem- ności do 10 m 3 • instalacje zbiornikowe na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m 3 , przeznaczone do za- silania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych • kanalizacja kablowa • obiekty budowlane piętrzące wodę i upustowe o wyso- kości piętrzenia poniżej 1 m poza śródlądowymi droga- mi wodnymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin • przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanaliza- cyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne – z zastrzeże- niem, iż budowa przyłącza telekomunikacyjnego wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwo- wego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Do katalogu robót budowlanych wykonywanych na podsta- wie zgłoszenia zaliczono między innymi: – przebudowę: • przegród zewnętrznych oraz elementów konstruk- cyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia obszaru oddziały- wania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, ga- zowych (o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa) oraz elektroenergetycznych (o napięciu znamio- nowym nie wyższym niż 1 kV) • instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m 3 , przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkal- nych jednorodzinnych • instalacji odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy zain- stalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystu- jących hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej – remont: • budowli, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę • budynków, których budowa wymaga uzyskania decy- zji o pozwoleniu na budowę – w zakresie przegród ze- wnętrznych albo elementów konstrukcyjnych – zainstalowanie: • wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku in- stalacji gazowych, mikroinstalacji biogazu rolniczego. W powyższych przypadkach, jako inwestor masz prawo wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, zamiast dokonywać zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Artykuł powstał na podstawie danych zebranych z następujących dokumentów: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz