Wszystko Działa 4/2020

WSZYSTKO DZIAŁA! 4 | 2020 26 W FIRMIE Zapewnienie szkoleń dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wprowadzenie zabezpieczeń mających na celu zmiejszenie ryzyka wystąpienia pożaru w przedsiębiorstwie to podstawowe zachowania prewencyjne, o których powinien pomyśleć każdy właściciel firmy. Pozwoli to zabezpieczyć firmę przed ewentualnymi skutkami pożarów i nieprzewidzianymi wydatkami. ZNACZENIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE O tym, jak ważna jest ochrona przeciwpożarowa przekonu- jemy się z reguły, gdy już zetkniemy się ze skutkami pożaru. Bezpośrednie zagrożenie życia ludzi oraz poniesione straty materialne uświadamiają nam, jak ważne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego. Więk- szości z nas ochrona przeciwpożarowa kojarzy się z pożarem, strażą pożarną i z prowadzonymi działaniami ratowniczymi. Zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie prze- ciwpożarowej, ochrona ppoż. to: • zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej oraz innych miejscowych zagrożeń, • zapewnienie odpowiednich sił i środków do ich zwalczania, • prowadzenie działań ratowniczych. Warto pamiętać, że o skuteczności działań w zakresie ochrony pożarowej nie decydują tylko środki przeznaczone na ochronę czy też zainstalowane systemy, ale przede wszystkim zacho- wanie człowieka. O właściwej ochronie pożarowej decyduje świadomość podmiotów, na których spoczywa ustawowy obowiązek zabezpieczenia przed zagrożeniem pożarowym, a także realizacji działań w sferze organizacyjnej. Przewidujmy skutki OBOWIĄZEK PRACODAWCY Obowiązek zapewnienia przez pracodawcę ochrony przeciw- pożarowej nakłada Kodeks pracy art. 209, który określa dzia- łania, jakie powinien podjąć pracodawca: 1.Zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomo- cy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. 2.Wyznaczyć pracowników do: a. Udzielania pierwszej pomocy. b.Wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. c. Zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspe- cjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej. Dodatkowe obowiązki na właścicieli budynków związane z ochroną przeciwpożarową nakłada art. 4 Ustawy o ochro- nie przeciwpożarowej. Zgodnie z tym artykułem, zapewniając ochronę przeciwpożarową zobowiązani jesteśmy do: • przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno- budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, • wyposażenia budynku, obiektu budowlanego lub terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, • zapewnienia konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciw- FOT.ADOBESTOCK

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz