Wszystko Działa 4/2020

WSZYSTKO DZIAŁA! 4 | 2020 27 W FIRMIE pożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie, • zapewnienia osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji, • przygotowania budynku, obiektu budowlanego lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej, • zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożaro- wymi, • ustalenia sposobów postępowania na wypadek powsta- nia pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Ponadto właściciele budynków, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem bu- dynków jednorodzinnych zobowiązani są do: 1.Utrzymywania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sta- nie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej. 2.Wyposażenia obiektów, zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych, w przeciwpożarowe wyłączniki prądu. 3.Umieszczania w widocznych miejscach instrukcji postę- powania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych. 4.Oznakowania znakami zgodnymi z Polskimi Normami: a. Dróg i wyjść ewakuacyjnych w sposób zapewniający do- starczenie informacji niezbędnych do ewakuacji. b.Miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic. c. Miejsc usytuowania elementów sterujących urządzenia- mi przeciwpożarowymi. d.Miejsc usytuowania nasady umożliwiającej zasilanie in- stalacji wodociągowej przeciwpożarowej, kurków głów- nych instalacji gazowej oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo. e. Pomieszczeń i terenów z materiałami niebezpiecznymi pożarowo. f. Drabin ewakuacyjnych, rękawów ratowniczych, pojemni- ków z maskami ucieczkowymi, miejsc zbiórki do ewaku- acji, miejsc lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych. g. Dźwigów dla straży pożarnej. h.Przeciwpożarowych zbiorników wodnych, zbiorników technologicznych stanowiących uzupełniające źródło Poprawne oznakowanie każdego obiektu jest prawnym obowiązkiem właściciela lub zarządcy budynku. Jest jednocześnie podstawą zadbania o bezpieczeństwo przebywających na jego terenie osób. wody do celów przeciwpożarowych, punktów poboru wody, stanowisk czerpania wody. i. Drzwi przeciwpożarowych. j. Dróg pożarowych. k.Miejsc zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wy- buchem. ROLA OZNACZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO Bezpieczeństwo pożarowe budynków ma ogromne znaczenie dla ochrony życia i zdrowia. Najczęstszym oraz największym zagrożeniem dla osób przebywających w budynku jest nie- kontrolowane rozprzestrzenianie się ognia. Wymagania zwią- zane z ochroną przeciwpożarową zależą od tego, do której kategorii będzie zaliczony dany budynek. W zależności od przeznaczenia budynki dzielimy na: • ZL – zagrożenia ludzi (budynki użyteczności publicznej, mieszkalne, zamieszkania zbiorowego), • PM – budynki produkcyjno-magazynowe, • IN – budynki inwentarskie. Każda kategoria budynków ma określone wymagania, które zostały szczegółowo opisane w Rozporządzeniu Ministra In- frastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warun- ków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony prze- ciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i te- renów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) właściciele, zarządcy lub FOT.ADOBESTOCK FOT.ADOBESTOCK

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz