Wszystko Działa 4/2020

WSZYSTKO DZIAŁA! 4 | 2020 28 W FIRMIE użytkownicy budynków wysokich i wysokościowych powinni oznakować znakami zgodnymi z Polskimi Normami: a. drogi i wyjścia ewakuacyjne (z wyłączeniem tych w budyn- kach mieszkalnych) oraz pomieszczenia, w których zgod- nie z przepisami techniczno-budowlanymi wymagane są co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne (znaki powinny dostar- czać informacji niezbędnych do ewakuacji); b.miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic; c. miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi; d.miejsca usytuowania nasady umożliwiającej zasilanie przeciwpożarowej instalacji wodociągowej, kurków głów- nych instalacji gazowej oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo; e. pomieszczenia i tereny z materiałami niebezpiecznymi pożarowo; f. drabiny ewakuacyjne, rękawy ratownicze, pojemniki z ma- skami ucieczkowymi, miejsca zbiórki podczas ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych; g. dźwigi dla straży pożarnej; h.przeciwpożarowe zbiorniki wodne, zbiorniki technologicz- ne stanowiące uzupełniające źródło wody do celów przeciw- pożarowych, punkty poboru wody, stanowiska czerpania wody; i. drzwi przeciwpożarowe; j. drogi pożarowe; k.miejsca zaklasyfikowane jako strefy zagrożenia wybu- chem. Odpowiednio dobrane i prawidłowo rozmieszczone znaki ewakuacyjne są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w danym miejscu i w przypadku wy- buchu pożaru lub innych sytuacji, które wymagają ewakuacji zgodnie z normą PN-EN ISO 7010:2012. Oznakowanie dróg ewakuacyjnych powinno być czytelne i niebudzące wątpliwości. Znaki powinny umożliwić szybkie przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej, niezależnie od warun- ków, również w przypadku dużego zadymienia lub braku oświetlenia. Właściwe oznaczenia usprawniają ewakuację – wskazują kie- runek drogi ewakuacyjnej i bezpiecznie prowadzą do wyjścia ewakuacyjnego oraz do punktów zbiórki. Oznakowanie zgodne z najnowszą normą PN-EN ISO 7010:2012 uwzględnia przeszkody na trasie ewakuacji oraz zmiany poziomu. Znaki informują o konieczności podjęcia określonych działań, np. stłuc, aby uzyskać dostęp, i o usytu- owaniu punktów medycznych i urządzeń ratunkowych, np. torba medyczna, defibrylator. Znaki zgodne z ISO 7010 mają międzynarodowy charakter i zostały opracowane w taki sposób, by nie budziły wątpli- wości. Znaki te są bardziej intuicyjne i czytelne dla każde- go odbiorcy. Z tego powodu warto zastępować oznakowanie zgodne z poprzednią normą – PN-92-N-01256-02 nowymi znakami. Poprawne oznakowanie każdego obiektu jest prawnym obo- wiązkiem właściciela lub zarządcy budynku. Jest jednocze- śnie podstawą zadbania o bezpieczeństwo przebywających na jego terenie osób. Dzięki dobremu doborowi znaków, będą one zawsze dobrze widoczne, czytelne i pomogą w zachowa- niu bezpieczeństwa. Marcin Łyskawa, pracownik służb BHP z firmy Marti Dorota Janowska O właściwej ochronie pożarowej decyduje świadomość podmiotów, na których spoczywa ustawowy obowiązek zabezpieczenia przed zagrożeniem pożarowym, a także realizacji działań w sferze organizacyjnej. FOT.ADOBESTOCK

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz