Wszystko działa 4/2021

wszystko działa! 4 | 2021 12 Przed Tobą montaż rozbudowanej instalacji z połączeniem różnych obiegów grzewczych (np. zasobnik c.w.u., grzejniki, podłogówka)? Jest już idealne urządzenie do obsługi takich układów. Gotowe rozwiązanie na 3 obiegi grzewcze tym żyje branża UNIWERSALNY, KOMPLEKSOWY ZESTAW W gamie produktów AFRISOBasic pojawił się zestaw mieszający BPS na 3 obiegi grzewcze . Baza tego zestawu to rozdzielacz ze sprzęgłem hy - draulicznym BLH 890 . Skąd nazwa rozdzielacz, a nie sprzęgło? Bo typowe sprzęgło to rura, pusta w środku. Odpowiedzialne jest za warstwowy rozkład tempera - tury (na górnych przyłączach jest wyższa temperatura zasilająca). Bardziej efektywny sposób to wyrównanie wartości temperatur zasilających wszystkie 3 obiegi. W rozdzie - laczu BLH 890 wbudowana jest kierownica przepły - wu , która wyrównuje te wartości. Czyli: każda grupa BPS zamontowana na górze czy dole rozdzielacza otrzy - muje taką samą temperaturę zasilania. Kierownica będzie działać po podłączeniu obiegów grzewczych w odpowiedniej kolejności. W rozdziela - czu BLH 890 jest to proste – wyjścia są czytelnie ozna - czone kolorami. Czerwony oznacza zasilanie, niebieski powrót. Rozdzielacz BLH 890 ma na wyposażeniu zawór spu - stowy KFE, odpowietrznik ręczny oraz wieszak do uła - twienia montażu na ścianie. Dodatkowe akcesorium to dwuczęściowa izolacja, która ogranicza straty ciepła. GRUPY POMPOWE BPS Wybrać można trzy modele, obsługujące konkretne obiegi. Niektóre z grup mogą być użyte w kilku rodza - jach obiegów. Grupy stosuje się w instalacjach grzewczych i chłodzą - cych (wyjątkiem jest grupa z termostatycznym zaworem ATM, dedykowana wyłącznie do instalacji grzewczych). Wszystkie grupy BPS mają już niezbędną armaturę: filtr siatkowy, zawór odcinający na zasilaniu, zawór odcina - jący z wbudowanym zaworem zwrotnym i dokładne ter - mometry. W zależności od preferencji instalatora, można wybrać wersję z pompą Grundfos UPM3 lub Wilo Para SC. W grupach jest miejsce na montaż czujnika tempera - tury, żeby mierzyć ją jeszcze precyzyjniej. Kilka informacji o poszczególnych grupach pompowych BPS: – grupa bezpośrednia, bez zaworu mieszającego . Łą - czy źródło ciepła z instalacją grzejnikową, płaszczy - znową lub ładowania zasobnika c.w.u.; – grupa z obrotowym zaworem mieszającym ARV 362 . Można go uzupełnić o siłownik ARM. System ProClick pomaga zrobić to szybko i nie używając narzę - dzi. Całość podłącza się do odpowiedniego regulatora i zdalnie reguluje temperaturę zasilającą instalację; – grupa z zaworem termostatycznym ATM . Łączy źró - dło ciepła z instalacją płaszczyznową, np. podłogówką. Nie trzeba dodatkowego regulatora – sama reguluje temperaturę zasilającą instalację w zakresie 20÷43°C. JAK DOBRAĆ GRUPĘ DO TYPU INSTALACJI? Najczęściej są 3 rodzaje obiegów – ładowania zasobnika c.w.u., grzejnikowy, podłogówka. Kierownica przepływu wbudowana w rozdzielacz BLH 890. FOT.Afriso

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz