Wszystko działa 4/2021

wszystko działa! 4 | 2021 15 tym żyje branża jako kreator na rynku polskim, w tym roku mocno stawia na układy hybrydowe, czyli układy łączące kilka źródeł ciepła. Ponadto nasz dział projektowy stworzył rozwiązania pozwalające dopasować się do każdej instalacji. Warto podkreślić, że stosując w istniejącym budynku pompy ciepła, obniżamy koszty eksploatacji niezależnie od pory roku. Do - datkowo wszystkie pompy ciepła możemy komuni - kować z fotowoltaiką, co pozwala maksymalizować bezpośrednie zużycie energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną. Maksymalizować i zwięk - szać autokonsumpcję, aby nie oddawać wytworzonej energii do sieci. Jest to uzasadnione ekonomicznie dla inwestorów oraz jest korzystne dla samych sieci energetycznych, które są bardziej obciążane w okre - sach, kiedy fotowoltaika nie działa. Zwiększając autokonsumpcję, nie oddajemy energii do sieci, ale na przykład ogrzewamy ciepłą wodę wtedy, kiedy energia jest za darmo, i magazynujemy ją na czas największego poboru. Czy pompy ciepła marki Viessmann można wykorzy - stać w istniejących instalacjach? J.P.: Czasami wydaje się, że pompa ciepła jest nie - możliwa do zastosowania w określonym układzie, ale zastosowana technologia daje możliwość dosto - sowania się do większości istniejących instalacji. Nasze urządzenia mogą tworzyć układy hybrydowe, bazujące na odnawialnych źródłach energii oraz wy - korzystujące kotły w istniejących budynkach. No - woczesne systemy sterowania wpływają na komfort pracy urządzeń i komfort użytkowania dla klienta. Zadowolenie klienta jest dla nas najważniejsze i dla - tego nasi inżynierowie starają się wyjść naprzeciw wszystkim oczekiwaniom. Nowa pompa ciepła Vitocal 250-A jest pompą cie - pła typu powietrze-woda, która może pracować w układach wysokotemperaturowych, podgrzewając wodę nawet do 70 O C na zasilaniu. Mogą one stano - wić alternatywę dla obecnych instalacji, opartych na kotłach węglowych. Wysokie temperatury zasi - lania umożliwiają wystarczającą ilość energii, aby ogrzewać istniejące budynki, zachowując parametry. To rozwiązanie, które przy niskich nakładach może obniżyć szkodliwą emisję podczas użytkowania kotłów węglowych. Inwestorzy coraz częściej poszukują rozwiązań, które zapewnią nie tylko ogrzewanie, ale również chłodzenie. J.P.: Zauważyliśmy trend rynkowy, szczególnie w nowo powstających budynkach, gdzie inwestorzy coraz częściej pytają nie tylko o funkcję grzania, ale również o funkcję chłodzenia w pompach ciepła. Nasze pompy powietrzne to oczekiwanie spełnia - ją. Mogą w prosty sposób chłodzić nie na zasadzie klimatyzacji, ale schładzać pomieszczenia o kilka stopni, przy wykorzystaniu tego samego odbiornika, czyli ogrzewania płaszczyznowego (podłogowego lub sufitowego). Możemy więc tym samym urządze - niem przy niewielkich nakładach finansowych chło - dzić pomieszczenia, podnosząc znacząco komfort funkcjonowania w budynku. Powiedzieliśmy sporo o nowościach. Chciałam jesz - cze zapytać o instalatorów. Jakie benefity otrzymują współpracujący z marką instalatorzy? Ryszard Marecki, doradca handlowy: Firma Viessmann prowadzi program premiowy dla instalato - rów. Gratyfikujemy naszych partnerów, którzy mogą zbierać punkty w Programie Instalator (https://progra - minstalator.pl/), a następnie wymienić je na atrakcyj - ne nagrody. Ponadto firmy partnerskie zawsze mogą liczyć na nasze wsparcie. Pokazał to szczególnie trudny czas pandemii, kiedy ciągle prowadziliśmy szkolenia z wykorzystaniem Internetu, nadawaliśmy uprawnie - nia do montażu i uruchamiania naszych urządzeń, jak również z zakresu uprawnień określonych przepisami URE (https://viessmann-szkolenia.pl/ ). Myślę, że możemy powiedzieć, iż jesteśmy stabilnym partnerem dla instalatorów, który posiada wykwali - fikowaną kadrę specjalistów, gotowych pomóc nieza - leżnie od sytuacji. Liczymy również, że dołączą do nas kolejni partnerzy, którzy z powodzeniem będą wprowadzać na rynek nasze hybrydowe rozwiązania, zapewniające komfort użytkowania oraz oszczędno - ści w zakresie ogrzewania oraz chłodzenia. Dziękuję za rozmowę. Rozmawiała: Marta Józefczak Jakub Pawłowicz, product manager Pomp Ciepła marki Viessmann Ryszard Marecki, doradca handlowy marki Viessmann fot.Viessmann

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz