Wszystko działa 4/2021

wszystko działa! 4 | 2021 16 Targi Green Power to pierwsze spotkanie branżowe po wybuchu pandemii koro - nawirusa. O tym, dlaczego warto śledzić wydarzenie, opowiada dyrektor Marcin Gorynia. Dlaczego warto odwiedzić Targi Green Power? Zmieniające się otoczenie prawne, ale przede wszyst - kim rosnące koszty energii elektrycznej zwiększają zainteresowanie inwestorów ekologicznymi rozwiąza - niami. Jak bardzo trend ten zmienił się na przestrzeni lat w Twojej opinii? Marcin Gorynia, dyrektor Targów Green Power: Koszty energii rosną z roku na rok. Dla biznesu są już jednymi z droższych w Europie, co ma niewątpliwie wpływ na rosnące ceny produktów. Dla klienta osta - tecznego z kolei wzrost jest powstrzymywany przez Urząd Regulacji Energii, ale warto pamiętać, że nie za - wsze tak będzie. Nie bez znaczenia dla zmian zacho - dzących na rynku energetycznym są takie działania, jak przygotowanie i wdrożenie unijnej strategii energe - tycznej – Zielony Ład, zakładającej ograniczenie emisji CO 2 do atmosfery. Widmo blackoutu spowodowanego zwiększonym zapotrzebowaniem na energię elektrycz - ną oraz wzrost świadomości konsumentów w zakresie ekologicznych rozwiązań doprowadziły do ogromnego zainteresowania OZE. W Polsce wiodące technologie to wiatraki oraz fotowoltaika. Ostatnie 2 lata obserwu - jemy jej ogromny wzrost dzięki rządowym programom wsparcia oraz spadającym kosztom instalacji. Targi Green Power to idealne miejsce, w którym bran - ża może się spotkać i porozmawiać o wyzwaniach na przyszłość, ale też o problemach, z jakimi przychodzi się jej mierzyć niemal każdego dnia. Jakie tematy po - ruszycie podczas 3 dni wydarzeń targowych? Zagadnień, o których będziemy rozmawiać, będzie bar - dzo wiele. Jednak najbardziej chcemy skupić się na ak - tualnej sytuacji prawnej, która wpływa na całą branżę. Ponadto pojawi się wiele zagadnień związanych z foto - woltaiką, elektromobilnością, sposobami na podniesienie Zielona Energia efektywności energetycznej budynków oraz przyłącze - nia ich do sieci. Zapraszam serdecznie wszystkich, dla których tematy te są istotne. Wymieńmy spostrzeżenia i spróbujmy wypracować rozwiązania satysfakcjonujące zarówno dla biznesu, jak i klienta ostatecznego. Z jaką ofertą przyjadą wystawcy? Czy będą nowości? Targi to idealne miejsce na przedstawienie premier oraz nowości produktowych. Trzeba podkreślić, że branża przez blisko 2 lata nie spotykała się. Jest to więc pierw - sza okazja, aby spotkać się z kontrahentami, wymie - nić doświadczenia oraz podjąć nowe kontrakty. Warto podkreślić, że wśród nowości prezentowanych przez naszych wystawców aż sześć zwyciężyło w konkursie o Złoty Medal MTP. Marcinie, dziękuję za rozmowę i życzę udanych targów! Rozmawiała: Marta Józefczak fot.TargiGreenPower fot.TargiGreenPower

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz