Wszystko działa 4/2021

wszystko działa! 4 | 2021 32 w firmie A by zatrudnić pracownika powyżej 15. roku życia musi on mieć ukończoną co najmniej szkołę podstawową oraz posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania danej pracy (art. 191 § 1 Kodeksu pracy). W wyjątkowych przypadkach można zatrudnić młodocia - nego, który nie ukończył szkoły podstawowej. Zatrudnianie młodocianych w ramach umowy o pracę jest możliwe: • w celu przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy) lub do wykonywania lekkich prac. Osoba młodociana, która nie posiada kwalifikacji zawodo - wych, może zostać zatrudniona jedynie w celu przygotowa - nia zawodowego. Zatrudnianie młodocianych w celu przygotowania zawodowego Zatrudnić młodocianych w celu przygotowania zawodowe - go może: • pracodawca; • osoba, która w imieniu pracodawcy prowadzi zakład pracy; • pracownicy uprawnieni do prowadzenia przygotowania zawodowego w imieniu pracodawcy; • pracownicy posiadający kwalifikacje wymagane od in - struktorów praktycznej nauki zawodu. Zatrudnianie młodocianych w ramach nauki zawodu obej - muje przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wyko - nywania danego zawodu. Okres nauki zawodu wynosi 36 miesięcy. Przyuczenie do wykonywania określonej pracy może trwać od 3 do 6 miesięcy, przy czym młodociani uczestnicy OHP mogą być zatrudnieni do ukończenia szkoły podstawowej, do 22 miesięcy. Zasady dotyczące zatrudniania w ramach przyuczenia do wykonywania konkretnego zawodu określa pracodawca. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego powin - na zostać zawarta na piśmie oraz zawierać (art. 195 § 1 Kodeksu pracy): • rodzaj przygotowania zawodowego, • czas trwania przygotowania zawodowego oraz miejsce, • sposób przygotowania teoretycznego, • wynagrodzenie. Umowa o pracę zawarta z pracownikiem młodocianym za - trudnionym w celu przygotowania zawodowego zawierana jest na czas określony. Rozwiązuje się ona po upływie okre - su przygotowania zawodowego. W przypadku zatrudnienia w celu nauki zawodu, umowa o pracę może zostać zawarta na czas określony. O zawarciu umowy z pracownikiem młodocianym należy poinformować wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca zamieszkania osoby młodocianej. Pracownik młodociany to osoba w wieku od 15 do 18 lat (art. 190 § 1 Kodeksu pracy). Zatrudnianie młodocianych osób poniżej 15. roku życia jest dozwolone tylko w szczególnych przypadkach określonych w ustawie. Zatrudnienie pracowników młodocianych fot.AdobeStock

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz