Wszystko działa 4/2021

wszystko działa! 4 | 2021 33 w firmie Zarówno nauka zawodu, jak i przyuczenie zawodowe koń - czy się egzaminem, którego koszt ponosi pracodawca. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu pracownik mło - dociany otrzymuje zaświadczenie potwierdzające umiejęt - ności w wykonywaniu danego zawodu. Pracownikowi młodocianemu zatrudnionemu w celu przy - gotowania zawodowego można wypowiedzieć umowę o pracę tylko w przypadku (art. 196 Kodeksu pracy): • ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy; • reorganizacji zakładu pracy, która uniemożliwi przygoto - wywanie zawodowe; • stwierdzenia nieprzydatności osoby młodocianej do pra - cy, do której odbywa przygotowanie zawodowe; • niewypełniania przez osobę młodocianą obowiązków wynika - jących z umowy o pracę lub z obowiązku dokształcania się. W razie wypowiedzenia młodocianemu umowy należy po - informować o tym fakcie przedstawiciela ustawowego lub opiekuna oraz szkołę i ewentualnie izbę rzemieślniczą. Zatrudnianiemłodocianych –wykonywanie lekkich prac w ramach umowy o pracę Osoba młodociana może również zostać zatrudniona w ra - mach umowy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac (art. 200(1) § 1 Kodeksu pracy). Prace wykonywane przez młodocianego nie mogą zagrażać życiu, zdrowiu i rozwojowi psychofizycznemu. Nie mogą również utrudniać wykonywania obowiązku szkolnego. Wymiar, rozkład i czas pracy pracownika młodocianego Pracodawca ustala wymiar i rozkład czasu pracy pracowni - ka młodocianego. W tym celu musi uwzględnić liczbę go - dzin nauki młodocianego w tygodniu. Tygodniowy wymiar czasu pracy młodocianego nie może przekroczyć 12 godzin, a dzienny w dniu zajęć szkolnych – 2 godzin. W przypad - ku wykonywania pracy przez młodocianego w okresie ferii, czas pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 go - dzin tygodniowo (art. 2002 Kodeksu pracy). Dobowy wymiar czasu pracy pracownika młodocianego po - niżej 16. roku życia nie może przekraczać 6 godzin, a pra - cownika powyżej 16. roku życia – 8 godzin (art. 202 § 1 i § 2 Kodeksu pracy). • w przypadku wykonywania pracy przez młodocianego powyżej 4,5 godziny, przysługuje mu 30-minutowa przer- wa wliczana do czasu pracy; • młodociany nie może wykonywać pracy w godzinach nadliczbowych; • pracownik młodociany nie może wykonywać pracy w po - rze nocnej (z reguły między godziną 22 a 6); • przerwa dobowa nie może być krótsza niż 14 godzin nie - przerwanego odpoczynku; • przerwa tygodniowa musi wynosić co najmniej 48 go - dzin nieprzerwanego odpoczynku. Urlop wypoczynkowy osoby młodocianej Urlop wypoczynkowy w wymiarze 12 dni przysługuje pra - cownikowi młodocianemu po upływie 6 miesięcy od roz - poczęcia pierwszej pracy. Po upływie roku młodocianemu przysługuje urlop w wymiarze 26 dni, a w roku kalendarzo - wym, w którym ukończy 18. rok życia – 20 dni. Wynagrodzenie osób młodocianych Wynagrodzenie młodocianych odbywających przygoto - wanie zawodowe w formie nauki zawodu ustalane jest na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale i wynosi ono od 1 września 2019 roku: • 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w po - przednim kwartale – w 1. roku nauki zawodu, • 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w po - przednim kwartale – w 2. roku nauki zawodu, • 7% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w po - przednim kwartale – w 3. roku nauki zawodu. • Młodociany zatrudniony w celu przyuczenia do wykony - wania określonej pracy nie może zarabiać mniej niż 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzed - nim kwartale. Pracodawca może ustalić wyższe wynagrodzenia dla pra - cowników młodocianych niż wynagrodzenie określone powyżej.  Od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społecz - ne, pracodawca powinien odprowadzać za młodocianego składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. Zatrudnianie młodocianych – pozostałe obowiązki Pracodawca w regulaminie pracy (lub w inny przyjęty spo - sób) powinien umieścić: • wykaz prac wzbronionych młodocianym, • wykaz rodzaju prac i stanowisk pracy dozwolonych młodocianym zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego, • wykaz prac lekkich dozwolonych osobom młodocianym – musi on zostać zatwierdzony przez inspektora pracy.  Zatrudnianie młodocianych wymaga przestrzegania rów - nież innych aspektów formalnych, m.in . pracodawca po - winien przed rozpoczęciem pracy przez młodocianego, zapoznać go z regulaminem pracy, natomiast przedstawi - cielowi ustawowemu lub opiekunowi powinien przekazać informacje o ryzyku zawodowym na stanowisku pracy wy - konywanym przez młodocianego. Marcin Łyskawa, pracownik służb BHP w firmie MARTI Dorota Janowska fot.AdobeStock

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz