Wszystko działa 4/2021

wszystko działa! 4 | 2021 7 wokół branży Jeszcze tylko kilka tygodni obowiązują niższe ceny udziału w Międzynarodowych Targach Instalacyjnych INSTALACJE 2022 , które odbędą się w Poznaniu od 25 do 27 kwietnia przyszłego roku. Firmy chcące skorzystać ze specjalnej oferty ceno - wej, powinny dokonać oficjalnego zgłoszenia do 30 września. P oznańskie targi instalacyjne odbędą się w kwietniu 2022 roku po czteroletniej przerwie. – Z naszych rozmów z wystawcami, partnerami, jak i instalatorami wynika, że wszyscy jesteśmy spragnieni spotkań i nie możemy docze - kać się kwietniowych targów. Choć do terminu zgłoszeń jest jeszcze trochę czasu, wiele firm już zarezerwowało sobie po - wierzchnię podczas tego wydarzenia. Branża jest w dosko - nałej kondycji, świat pędzi do przodu, kolejne inwestycje są planowane i realizowane, dlatego wszystko wskazuje na to, że zbliżające się targi będą bardzo udane. Na gości tar - gowych czekać będzie mnóstwo premier i nowości – mówi dyrektor targów INSTALACJE Mateusz Szymczak. Jak pod - kreśla, Grupa MTP jest w pełni przygotowana do organizacji imprezy zgodnie z reżimem sanitarnym i zapewnienia jej uczestnikom bezpiecznych dla zdrowia warunków. Tematyka najbliższej edycji targów INSTALACJE obejmo - wać będzie kotły, pompy ciepła, technikę grzewczą, klimaty - zację, wentylację oraz rozwiązania smart home. Ekspozycja będzie odpowiedzią na aktualne wyzwania stojące przed branżą instalacyjną, jak dekarbonizacja ogrzewnictwa i ko - nieczność wykorzystania alternatywnych źródeł czystego ciepła, w tym paliw przyszłości (np. wodoru). Nowością będzie Strefa Inwestora Indywidualnego, gdzie prywatni in - westorzy będą mogli zapoznać się z najnowszymi rozwiąza - niami w zakresie instalacji. Podczas targów odbędzie się szereg spotkań i konferencji do - tyczących aktualnych trendów oraz wyzwań stojących przed branżą. Polski Związek Pracodawców Hurtowni Branży Grzewczej, Sanitarnej, Klimatyzacji i Wentylacji ZHI, Stowa - rzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych SPIUG i Grupa MTP zorganizują kolejną Konferencję Ryn - ku Grzewczego, Instalacyjnego i Sanitarnego . Wraz z partnerem – Globenergią – przygotowane zostaną warsz - taty fotowoltaiczne MOC HYBRYDY . Kontynuowany będzie także projekt Łazienka PRO – cykl spotkań dla profesjona - listów z branży łazienkowej oraz wystawa produktów poka - zujących rozwój tego sektora rynku. Ogromnych emocji jak zwykle dostarczy rywalizacja najlepszych polskich fachow - ców w dziedzinie instalacji w ramach VII Mistrzostw Polski Instalatorów . Wzorem poprzednich lat Grupa MTP i ZHI organizują Akcję autokarową , która nie tylko zapewnia bezpieczny i komfor - towy dojazd na targi w Poznaniu, ale także daje możliwość integracji branży, rozmów i wymiany doświadczeń a przede wszystkim dbania o środowisko. INSTALACJE 2022 - najkorzystniejsza oferta tylko do 30 września FOT.FOTOBUENO FOT.FOTOBUENO

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz