Wszystko Działa 5/2020

WSZYSTKO DZIAŁA! 5 | 2020 27 W FIRMIE Zgodniezrządowymplanemod1stycznia2021rokumająwejśćwżycieistotnezmiany podatkowe.Zakładająobjęciepodatkiemdochodowymodosóbprawnych(CIT) spółek komandytowych oraz części spółek jawnych. Obecnie trwają prace w parlamencie. Plan opodatkowania spółek komandytowych i jawnych podatkiem CIT od 2021 r. D la wielu podatników przygotowywane zmiany wiązać się będą z rewolucją w opodatkowaniu. Podstawowa zmiana sprowadza się do tego, że – wbrew dotychczasowemu jedno- krotnemu opodatkowaniu – po wprowadzeniu zmian osiąga- ne zyski będą podlegały podwójnemu opodatkowaniu. Raz po ich wypracowaniu przez spółkę, a drugi raz przy wypłacie wspólnikom. Planowo objęcie zakresem podmiotowym ustawy o CIT ma do- tyczyć spółek komandytowych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tych spółek jawnych, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne i w przy- padku których podatnicy podatku dochodowego partycypujący w zyskach takich spółek jawnych nie są ujawniani, co powodu- je możliwość uchylania się tych podmiotów od opodatkowania podatkiem dochodowym. Do komplementariusza spółki mają znajdować zastosowanie przepisy pozwalające na odliczenie przez ten podmiot od po- datku dochodowego wyliczonego od dochodu z udziału w zy- skach spółki komandytowej, kwoty podatku zapłaconej przez tę spółkę, proporcjonalnie obciążającej zysk komplementariu- sza uzyskany z udziału w takiej spółce. Komandytariuszowi ma przysługiwać prawo do nieobjęcia opodatkowaniem kwoty stanowiącej 50% przychodów uzy- skanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej, nie więcej jednak niż 60 000 zł takich przychodów uzyskanych w roku podatkowym odrębnie z tytu- łu udziału w zyskach w każdej takiej spółce komandytowej. Projekt ustawy przewiduje szczególne rozwiązania w zakresie podatkowej kwalifikacji spółki jawnej. Założeniem propono- wanych regulacji nie jest nałożenie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym na spółki jawne poprzez generalne nadanie statusu „podatnika podatku dochodowego”. Propono- wane zmiany nie nałożą dodatkowych obciążeń podatkowych na wspólników i podatników takich spółek pod warunkiem, że spółka przekaże do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na jej siedzibę oraz właściwego dla wspólnika in- formację o podatnikach uzyskujących dochody z udziału w jej zyskach oraz o wielkości posiadanych przez każdego z nich prawach do takiego udziału. W przeciwnym razie ma być kwa- lifikowana jako podatnik CIT. Wskazać należy, iż zmienione regulacje odnoszące się do spółki jawnej nie obejmowałyby spółek jawnych, których jedynymi wspólnikami byłyby oso- by fizyczne, których tożsamość wynika z innych dokumentów składanych przez spółkę. Projekt stanowi powrót do pomysłu, który pojawiał się już wcześniej, w 2013 roku. Od tego czasu jednak spółki komandy- towe zyskały znacznie większą popularność. Krótki termin na wejście w życie nowych przepisów nie pozostawi podatnikom wiele czasu na zaadaptowanie zmian. Nowe przepisy wykreu- ją zapewne zakresy wątpliwości podatników i organów. Poja- wiające się szacunki sugerują, że – wbrew opinii Ministerstwa Finansów – jedynie dla niewielkiej grupy podmiotów objętych zmianami okażą się one obojętne. Można przypuszczać, że po wprowadzeniu zmian spółki ko- mandytowe stracą na atrakcyjności, podobnie jak stało się wcześniej ze spółkami komandytowo-akcyjnymi. Warto śledzić proces legislacyjny oraz związane z nim skutki. Podmioty dzia- łające w formie omawianych spółek powinny już teraz podjąć działania w zakresie dostosowania prowadzonej działalności do zmodyfikowanych realiów. FOT. ADOBE STOCK JAROSŁAW KURZAWSKI radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Tworzy i rozwija markę QLegal, która zrzesza kancelarie adwokatów i radców prawnych z Poznania i Szczecina. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym oraz prawie sportowym. Na co dzień świadczy pomoc prawną dla klientów biznesowych oraz przedsiębiorców z różnych branż gospodarczych, w tym związanych z branżą budowlaną.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz