Wszystko Działa 5/2020

WSZYSTKO DZIAŁA! 5 | 2020 28 W FIRMIE Każdy przedsiębiorca chcący zatrudnić nowego pracownika powinien pamiętać, że przed dopuszczeniem do pracy zobowiązany jest skierować pracownika na badania lekarskie. Badania okresowe w dobie pandemii BADANIA PODSTAWĄ ZATRUDNIENIA Pracodawca jako podmiot na podstawie art. 229 Ko- deksu pracy zobowiązany jest do zapewnienia badań profilaktycznych, jak również ma obowiązek zawrzeć z podstawową jednostką służby medycyny pracy umo- wę, w formie pisemnej, na podstawie której wykonywa- ne będą pracownikom badania profilaktyczne (wstępne, okresowe i kontrolne) oraz inne świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej. Składniki, jakie powinna zawierać powyższa umowa, określone zostały w art. 12 Ustawy o służbie medycyny pracy. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1155, z późn. zm.): Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowi- sku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. SKIEROWANIE NA BADANIA Wszystkie badania lekarskie, wstępne, okresowe, kon- trolne, przeprowadzane są na podstawie wydanego przez pracodawcę skierowania. Skierowanie na badania pracodawca wydaje w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba kierowana na badania, a drugi lekarz przeprowadzający badania. Skierowanie powinno zawierać: 1) określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane; 2) w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pra- cowników przenoszonych na inne stanowiska pracy – określenie stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona; w tym przypadku pracodawca może wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stano- wisk pracy, w kolejności odpowiadającej potrzebom zakładu; 3) w przypadku pracowników – określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony; 4) opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynika- FOT. ADOBE STOCK

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz