Wszystko Działa 5/2020

WSZYSTKO DZIAŁA! 5 | 2020 9 Konsultacje społeczne to sposób na uzyskanie opinii, stanowisk oraz propozycji ze strony instytucji lub osób, które bezpośrednio są zainteresowane omawianym pro- blemem.Dyrektywawsprawieenergiiodnawialnej iefektywnościenergetycznej jest tak istotnym zagadnieniem dla wielu instytucji, w tym również instytucji państwo- wych, że Komisja Europejska otworzyła dwa równoległe kanały konsultacyjne. Komisja Europejska otwiera szczegółowe konsultacje społeczne dotyczące przeglądu dyrektyw w sprawie energii odnawialnej i efektywności energetycznej Komisja Europejska rozpoczęła dwie równoległe konsultacje społeczne dotyczące zmiany dyrektywy w sprawie efektywno- ści energetycznej (EED) i dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii (RED). Obie zmiany wynikają z politycznego celu UE, jakim jest osiągnięcie neutralności pod względem emi- sji dwutlenku węgla do 2050 r., oraz wniosku Komisji doty- czącego zwiększenia celu UE w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych do 55% w 2030 r. Zgodnie z nowym planem celu klimatycznego obecne dyrektywy nie pozwalają na osią- gnięcie takiego celu. Powiązane konsultacje społeczne mają na celu uzyskanie opinii zainteresowanych stron na temat nowych opcji politycznych w zakresie przygotowania przyszłych wniosków ustawodaw- czych, które mają zostać przyjęte przez Komisję do czerwca 2021 r. Dwa szczegółowe kwestionariusze są otwarte na opinie zainteresowanych stron do 9 lutego 2021 r. W celu przygoto- wania stanowiska SPIUG, Zarząd Stowarzyszenia będzie kon- sultował się z członkami organizacji w następnych tygodniach / miesiącach. KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE DYREKTYWY W SPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ (EED) Komisja Europejska proponuje przegląd dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej. Aby osiągnąć proponowany cel redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r., należy znacz- nie zwiększyć wysiłki na rzecz efektywności energetycznej, z 32,5% – w wypadku których państwa członkowskie w dal- szym ciągu mogą mieć problemy z osiągnięciem takiego wyni- ku – do poziomu między 36 a 41%. W szczególności Komisja rozważa zwiększenie zakresu wpro- wadzania celów sektorowych (np. celu w zakresie efektywności energetycznej w wypadku ogrzewania i chłodzenia), dodatko- wych środków służących lepszemu informowaniu konsumen- tów o korzyściach wynikających z oszczędności energii, dalsze promowanie audytów energetycznych oraz rozszerzenie wy- mogów dotyczących renowacji na wszystkie budynki publicz- ne. Inicjatywy te mają na celu wdrożenie strategii Zielonego Ładu, w tym Fali Renowacji i Planu Odbudowy dotyczącego restartu gospodarki po skutkach, jakie przynosi gospodarce UE pandemia COVID-19. KONSULTACJE SPOŁECZNE W RAMACH DYREKTYWY W SPRAWIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (RED) Komisja ocenia również, czy i jak dokonać przeglądu dy- rektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii. Celem jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w zu- życiu energii w 2030 r. z 32% (obecny stan legislacyjny) do około 40%, dzięki czemu akty prawne UE będą dopa- sowane do osiągnięcia proponowanego celu redukcji CO 2 do 2030 r. W szczególności Komisja Europejska rozważa podwyższe- nie i uczynienie wiążącym dzisiejszego indykatywnego celu w zakresie energii odnawialnej w ogrzewaniu i chłodzeniu; promowanie paliw odnawialnych i niskoemisyjnych, takich jak wodór i paliwa syntetyczne; ustalenie minimalnego udziału odnawialnych źródeł energii w nowych budynkach i ważniejszych obszarach renowacji. TŁO We wrześniu 2020 r. odbył się pierwszy etap procedury konsultacji społecznych w formie map drogowych. Euro- pejskie środowisko instalacyjno-grzewcze przesłało opinie do map drogowych EED i RED, jak również promowało sta- nowisko branży grzewczej na warsztatach organizowanych przez Komisję Europejską, a także w ramach Koalicji na rzecz Oszczędności Energii. NASTĘPNE KROKI • Przedstawiciele branży instalacyjno-grzewczej, w tym SPIUG, będzą nadal uczestniczyli w odpowiednich warsz- tatach dla zainteresowanych stron, aby przekazywać opinie branży zarówno na temat przeglądów RED, jak i EED • 9 lutego 2021 r.: termin przesyłania informacji zwrot- nych do konsultacji społecznych • Czerwiec 2021: oczekiwana prezentacja propozycji prze- glądu RED II i EED przez Komisję Europejską. Opracował: Janusz Starościk – prezes zarządu SPIUG WOKÓŁ BRANŻY

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz