Wszystko działa 5/2021

WSZYSTKO DZIAŁA! 5 | 2021 31 FOT.SMARTWORK O statni czas dla wielu polskich, jak i zagranicznych przed - siębiorstw, jest wyjątkowo gorący. Wiąże się to ze skumulowa - ną konsumpcją po okresie kwarantanny, skutkującą zwiększoną ilością przyjmowanych zamówień. Co więcej, między innymi w Polsce planowane są inwestycje, które zakładają przeniesie - nie linii produkcyjnych z Chin do Europy. Z danych firmy Smart Work wynika, że praktycznie nie ma branży, w której nie brakuje pracowników – wykonujących za - równo prace fizyczne, jak i umysłowe. A braki kadrowe to dla przedsiębiorców brak możliwości realizacji zleceń, a w dalszej perspektywie – utrata klientów. W Polsce konsekwentnie brakuje rąk do pracy. Dlatego pod - stawowym źródłem pozyskiwania nowych pracowników na polskim rynku pracy są pracownicy ze Wschodu – głównie Ukraińcy, ale nie tylko. W związku z wydarzeniami politycz - nymi, obserwujemy wzmożoną aktywność obywateli Białorusi, na rynku pracy przybywa także Gruzinów oraz pracowników z państw byłego Związku Radzieckiego – mówi Mariusz Ho - szowski, prezes firmy Smart Work. ŹRÓDŁAWSPÓŁPRACY Jak wyjaśnia prezes firmy Smart Work, większe firmy gene - ralnie pozyskują pracowników przez agencje pracy. Z kolei w mniejszych biznesach, gdzie mowa jest o kilku osobach, wy - stępuje raczej rynek wtórny: – Rynek wtórny oznacza poszukiwanie zagranicznych pra - cowników wśród osób, które już zdążyły związać się z Polską, osiedlając się „na własną rękę”. Dla firm bardzo wygodne jest jednak skorzystanie z usług agencji pracy, która – oprócz samej rekrutacji – zajmie się kompleksową obsługą tych pracowników – nie tylko w sferze bytowej. Jest to złożony proces – rekrutacja, legalizacja pobytu, zakwaterowanie, transport, tłumaczenie do - kumentów, organizacja całości pobytu, wymiana pracowników wyjeżdżających na nowych – przy jednoczesnych barierach ję - zykowych. Stąd firmy z różnych gałęzi przemysłu chętnie wy - korzystują agencje pracy do obsługi tego procesu. Co zyskują pracodawcy? Niezależnie od branży, podstawową korzyścią jest wykwalifikowana, dostosowana do oczekiwań i stanowiska kadra pracownicza, która zapełnia luki kadrowe, nierzadko umożliwiając funkcjonowanie firmy. Co więcej, ta - kie wsparcie stosuje się również w celu obniżenia i optymaliza - cji kosztów danej działalności. PROFESJONALNEWSPARCIE A jak wygląda sama współpraca takiej instytucji z przedsię - Konsekwencje pandemii koronawirusa, skumulowana konsumpcja po kwarantannie, nasilające się zjawisko rynku pracownika skutkują rosnącym problemem z zapełnianiem braków kadrowych w Polsce – aktualna sytuacja rynkowa dla wielu polskich przedsiębiorców działających w różnych branżach nie należy do najłatwiejszych. Jak radzą sobie firmy z tymi trudnościami? Na to pytanie odpowiada Mariusz Hoszowski, prezes firmy Smart Work. Jak polskie firmy radzą sobie z brakiem rąk do pracy? Mariusz Hoszowski – prezes firmy Smart Work Smart Work to dynamicznie rozwijająca się międzynarodowa grupa firm, specjalizująca się w usługach pracy tymczasowej, pośrednictwa pracy, opieki medycznej, porządkowych, budowlanych oraz szwalniczych. Grupa składa się z kilkunastu spółek zlokalizowanych w 10 państwach europej - skich.Wewszystkich z nich firmaposiada licencjenaprowadzeniedziałal - ności agencji pracy. Smart Work koncentruje się na zaspokajaniu potrzeb i oczekiwań nawet najbardziej wymagających Partnerów Biznesowych. Z usług grupy korzystają spółki giełdowe, duże międzynarodowe koncer - ny, jak i mniejsze przedsiębiorstwa z sektora MSP. Smart Work realizuje zamówienia i zlecenia dla Klientów zagranicznych, działając w oparciu o najwyższe standardy etyczne i biznesowe. Jest członkiem Business CentreClub, OgólnopolskiegoKonwentuAgencji Pracy, a także laureatem DiamentuMiesięcznika Forbes 2021.   biorstwem? Jak mówi Mariusz Hoszowski, kluczem każdej kooperacji jest odpowiednie rozpoznanie potrzeb danej firmy, określenie jej aktualnych wymagań dotyczących rodzaju pra - cy, kwalifikacji pracowników oraz zmianowości. Oprócz tego, istotnym czynnikiem jest lokalizacja zakładu pracy i miejsco - wego rynku nieruchomości, potrzebnego w procesie relokacji zagranicznych pracowników. Jak widać, jest to bardzo zło - żony proces logistyczno-koncepcyjny, na podstawie którego w późniejszym czasie poszukiwani są w kilkuset miejscach pra - cownicy o odpowiednich dla danego klienta kwalifikacjach, pozwalający na zapełnienie braków kadrowych i umożliwiają - cy bieżącą obsługę zamówień. W FIRMIE

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz