Wszystko działa 5/2021

WSZYSTKO DZIAŁA! 5 | 2021 32 W FIRMIE CZYM SĄ CZYNNIKI SZKODLIWE DLA ZDROWIA? Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy to takie, których oddziaływanie na pracownika prowadzi do powstania choroby zawodowej lub innego schorzenia zwią - zanego z wykonywaną pracą. Czynniki szkodliwe w środowisku pracy dzielimy na: • czynniki fizyczne – zagrożenia fizyczne dotyczące takich zjawisk, jak hałas, infradźwięki, drgania mechaniczne, mikroklimat zimny i gorący, pole elektromagnetyczne; • czynniki biologiczne – wirusy, bakterie, grzyby, pasożyty lub inne żywe organizmy zdolne do wywołania u czło - wieka choroby; • czynniki chemiczne – substancje o działaniu toksycznym, drażniącym alergizującym, rakotwórczym, wykazujące aktywność biologiczną; • pyły-cząstki stałe, powstające podczas mechanicznej ob - róbki materiałów, które unoszą się w powietrzu. Można wymienić: pyły i dymy spawalnicze z substancjami tok - sycznymi, pyły zawierające azbest, frakcja wdychalna i respirabilna. Najwyższe dopuszczalne stężenia chemicznych i pyłowych Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia pracowników w środowisku pracy czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy zo - stały określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w spra - wie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1348). OBOWIĄZEK PRACODAWCY Każdy pracodawca powinien pamiętać, iż jego powin - nością zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i po - miarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środo - wisku pracy (Dz. U. z 2011 r. Nr 33, poz. 166): jest przeprowadzanie badań środowiska pracy zgodnie z zagrożeniami, jakie występują. Obowiązek taki mają również firmy rozpoczynające swoją działalność, któ - re w terminie nie później niż w ciągu miesiąca od daty uruchomienia zakładu pracy muszą dokonać pomiaru parametrów (stężenia, natężenia) szkodliwych czynni - ków fizycznych, chemicznych lub biologicznych, jeżeli występują w firmie lub zachodzi takie przypuszczenie. Środowisko pracy może istotnie wpływać na zdrowie pracowników. Dlatego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każdy pracodawca jest zobowiązany do wykonania badań i pomiarów czynników szkodliwych w zakładzie pracy. Badania wykonują wyspecjalizowane laboratoria posiadające stosowną akredytację.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz