Horse&Business 3/2022

Z ainteresowanie rozwijaniem naturalnych moż - liwości konia sięga starożytności, jednak jako dyscyplina sportowa ujeżdżenie jest stosunkowo młode. W XVI w. powstała klasyczna szkoła jazdy, a pierwsze zawody ujeżdżeniowe zorganizowano w 1873 r. w Bratysławie w celu utrwalenia sche - matu klasycznego jeździectwa i przedstawie - nia najważniejszych celów treningu młodego konia wierzchowego. W celu uatrakcyjnienia dyscypliny od początku lat 80. XX w. wpro - wadzono do współzawodnictwa w ujeżdżeniu programy dowolne do muzyki. To nie jedyne, ale najczęstsze określenia, które występują w połączeniu z „występem” pary zawod - nik i koń na czworoboku. Są one wy - mieniane zarówno przez przypadkowych widzów, jak i przez ekspertów, sędziów, trenerów i zawodników. Ośrodki prześcigają się w pięknym przygotowa - niu aren ujeżdżeniowych. Zachwyca profesjonalne podłoże, odpowiednio nawod - nione i wyrównywane w miarę potrzeb. Czworoboki ozdabiane są kwiatami, a z gło - śników płynie piękna muzyka. Sędziowie odpowiednio ubrani, często nawet uroczyście wystrojeni. I wisienka na torcie: zawodnik i jego wierzchowiec… eleganccy, błysz - czący, dumni. Od Ameryki po Afrykę twórcy spektaklu ujeżdżeniowe - go czynią starania, aby był on atrakcyjny i odbywał się w podniosłej atmosferze. Powody organizacji za- wodów w ujeżdżeniu są różne – od współzawodnic - twa sportowego, które jako cel nadrzędny powinno stać zawsze na pierw - szym miejscu, po rynkowe w celu promocji pro - duktu, jakim w obecnych czasach stał się koń ujeżdżeniowy. W celu rozwoju konkurencji ujeżdżenia w Polsce może warto przyjrzeć się bliżej składowym, które na niego najbardziej wpływają, oraz zastanowić się, czy możemy podnieść jakość w poniższych obszarach. Najbardziej oczywistym elementem i – jak już wcześniej wspomniałam – „produktem” na rynku jest koń z pre - dyspozycjami do ujeżdżenia. W ostat - nich latach możemy zaobserwować niezwykle dynamiczny wzrost celo - wanej hodowli koni ujeżdżeniowych zarówno na świecie, jak i w Polsce. Dostępność nasienia najwybitniej - szych ogierów oraz możliwość ho - dowli z użyciem embriotransferów powodują wzrost zainteresowania hodowców oraz rozbudzają nadzieje wyhodowania mistrza. Niewątpliwie nowe trendy w pol - skiej hodowli poprawiają jakość koni ujeżdżeniowych, co jest naocznie zauważalne na imprezach hodowla - nych. W znacznej większości można zaobserwować, że źrebaki są lepsze niż matki pod względem zarówno budowy, jak i jakości i lekkości w ruchu. W tym ob - szarze możemy stwierdzić poprawę jakości. Hodowca lub potencjalny nabywca ma już rozbudzoną nadzie - ję, że z jego „myśli hodowlanej” lub nowego nabyt - ku wyrośnie mistrz! Kolejne składowe, które muszą zadziałać w drodze do mistrzostwa, to zdrowie fizyczne i psychiczne, które jest niezbędne u każdego spor - towca. Musimy więc zadbać o wysokiej jakości dietę, o spełnienie potrzeb etogramu, o szeroko pojmowa - ną socjalizację, profesjonalną opiekę weterynaryjną, fizjoterapeutyczną oraz podkuwniczą. W tym obszarze możemy również znaleźć coraz wyższą jakość. Zakładając, że dopisuje nam szczęście, na które - go jakość raczej nie mamy wpływu, dochodzimy do kolejnego istotnego etapu i obszaru, czyli doboru jeźdźca. Mamy coraz więcej profesjonalnych jeźdźców, JAKOŚĆ W UJEŻDŻENIU, CZYLI DROGA PO MEDALE Marlena Gruca-Rucińska trener ujeżdżenia i sędzia FEI 4* 88 3/2022 H & B F E L I E T O N

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz