Horse&Business 3/2022

cechujących się – poza wysokim stopniem wyszko - lenia – ogromnym wyczuciem i doświadczeniem. Niektórzy są specjalistami w zajeżdżaniu koni, inni mają doskonały warsztat w pracy z młodymi końmi albo posiadają łatwość do nauki elementów ujeżdżeniowych. Docelowy jeździec sportowy musi być dobrany w taki sposób do konia (lub odwrotnie), aby taka para stanowiła wysokiej ja - kości kombinację. Należy wziąć pod uwagę cechy zarówno fizyczne, jak i mentalne, ale przede wszyst - kim wzajemne, szeroko rozu - miane i trudne do określenia porozumienie i chęć współpracy. I tu dochodzimy do obszaru jakości działania trenera lub menedżera. Zakładając właściwy dobór pary, zastanówmy się nad tym, jakimi cechami powinien się charaktery - zować dobry trener. Po pierwsze, musi mieć wielopłaszczyznową wiedzę na temat jeździectwa, sportu, pla - nowania i psychologii oraz wiedzę specjalistyczną. Powinny go cechować wysokiej jakości umie - jętność przekazywania niezbędnej wiedzy swoim uczniom oraz umie - jętności organizacyjne. Dobrego trenera charakteryzują również wysoko rozwinię - te kompetencje społeczne oraz doświadczenie zdobyte jako jeździec, szkoleniowiec, wycho - wawca. Musi być rzetelny, pracowity, punktualny, obiektywny i empa- tyczny, a jednocześnie skuteczny i odporny na sytuacje stresowe. I na końcu drogi docho - dzimy do obszaru jakości sędziego, który „rozdaje medale”. Sędzia powinien być wysokiej rangi fa - chowcem z umiejętnością szybkiej analizy zróżnicowanych sytuacji, przestrzega - jąc zasad, zgodnie z ogromną wiedzą i doświadczeniem. Musi być bezstronny i posiadać wysoko rozwinięte kompe - tencje społeczne. Wymienione przeze mnie obszary w drodze po me - dale, w których możemy i powinniśmy szukać poprawy jakości, nie wyczerpują wszystkich opcji. Wskazanie tych najbardziej oczywistych, składo - wych, obrazuje, jak skomplikowana i długa jest droga do sukcesu. Po medale możemy sięgać, dbając o wysoką jakość wszystkich składowych usług na każdym etapie. Nieodzowna w całej układance jest Polska Federacja Jeździecka, dbająca o popularyzację i rozwój ujeżdżenia, wspierająca zawodników i trenerów, pozyskująca sponsorów. Szanowni hodowcy, trenerzy, jeźdź - cy, rodzice, sponsorzy, drogie federacje. Dbajmy wspólnie o jakość w obszarze hodowli, treningu, umiejętności jeździeckich i organizacji oraz o jakość sędziowania, co szczególnie pragnę podkreślić! Jeśli wszyscy będziemy dbali o JAKOŚĆ, zamiast trenować, jeździć, sędziować JAKOŚ, to będą też medale… choć jak za - wsze z odrobiną szczęścia. Jeśli wszyscy będziemy dbali o JAKOŚĆ, zamiast trenować, jeździć, sędziować JAKOŚ, to będą też medale… choć jak zawsze z odrobiną szczęścia. Fot, AdobeStock/vectorbox 89 3/2022 H & B F E L I E T O N

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz