Lider biznesu 9/2021

Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy 55 P OZIOM WYŻEJ Z APTEKARSKĄ PRECYZJĄ Trzecim krokiem do rozpoczęcia prac jest przygotowanie dla wykonawcy projektu i zgromadzenie na działce mate - riałów. Jak opisywałem w odcinku drugim, mój projekt, tzw. wykonawczy (opracowany na podstawie koncepcji stworzonej przez Quercus Mikołajczyk), to projekt archi - tektoniczny, wykonany przez firmę Bruk-Bet, od której pochodzą również wszelkie materiały do budowy oma - wianego obecnie szkieletu ogrodu. Projekt ten zawierał również szczegółowe zestawienie ilościowe i jakościowe materiałów, w oparciu o które zostały one zamówione i dostarczone na plac budowy. A zatem to kolejny, niezwy - kle istotny plus projektu, że materiały zamawiamy dokład - nie w takim rodzaju i ilości, jakie mają być zabudowane. Warto również przypomnieć, że projekt opracowywany jest na podkładzie mapowym działki, oczywiście w skali, a zatem stanowi konkretny punkt wyjścia do dokładnego wyniesienia elementów projektowanych w teren. PRZYGOTOWANIE WYSOKOŚCIOWE Czwartym krokiem do rozpoczęcia prac jest przygoto - wanie wysokościowe. Pod pojęciem tym kryje się wni - kliwa analiza ukształtowania działki (przyszłego ogrodu), w szczególności z uwzględnieniem poziomu zera budynku (posadzki parteru), drogi i działek sąsiednich. Owszem, projekt, który sporządzony jest na kopii tzw. mapy zasad - niczej, zawierającej m.in. rzędne terenu, uwzględnia już teoretycznie wysokościowe posadowienie poszczegól - nych elementów, ale przed rozpoczęciem prac trzeba to wszystko sprawdzić, wyznaczyć w terenie i skonfronto - wać właśnie z ww. elementami. Dlatego, że będące przed - miotem tego odcinka sztywne i niezmienne już ramy ogrodu, wyznaczą docelowe wysokości i ukształtowanie przyszłego ogrodu. A one właśnie muszą być spójne z budynkiem, drogą i terenem oraz uwzględniać odpo - wiednie spadki i nachylenia. WSTĘP DO DALSZYCH PRAC Realizacja zabudowy szkieletu ogrodu to tak naprawdę postępowanie zgodnie z instrukcją producenta, a zatem wykonywanie odpowiednich wykopów, następnie podbu - dów zalecanych dla poszczególnych elementów i doce - lowe, odpowiednie ich układanie. Tworzenie ram ogrodu, w zależności od zaawansowania projektu i potencjału wykonawcy, to zazwyczaj okres kilku tygodni. W moim przypadku, przy mocno rozbudowanym projekcie posadowionym na około 11-arowej działce, to czas około 5 tygodni. Budowa ogrodu w tak rozbudowa - nej wersji jak moja, wiąże się również z nieco wyższymi kosztami, wynikającymi przede wszystkim z zakupu dużej ilości zróżnicowanej, betonowej galanterii. Kosztują rów - nież spore ilości podbudów, a przede wszystkim roboci - zna, która jest wprost proporcjonalna do ilości materiału. Wykonanie szkieletu ogrodu to w dalszym ciągu dopiero wstęp do kolejnych prac związanych z urządzeniem ogrodu. Przede mną jeszcze dokończenie budowy ogro - dzeń, które są już w trakcie i którym w kontekście wła - ściwego posadowienia względem granic, poświęcę nieco uwagi w kolejnym odcinku tego cyklu. Ponadto do wykonania mam jeszcze mury osłonowe w kuchni let - niej, zbiorniki wodne, ścianę z kaskadą, tarasy drewniane oraz wspomniane równanie terenu, zakładanie trawnika, wykończenie rabat i nasadzenia roślinne. Dodatkowo liczne pergole, meble w kuchni letniej i wkomponowanie elementów dekoracyjnych. I wszystko to również sukce - sywnie będę relacjonował.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz