Fitness Biznes 1/2021

8 | AKTUALNOŚCI Bardzo chcemy wspierać i promo- wać kierunek pro­ zdrowotny, proedukacyjny w branży. Wiemy, że w okresie postcovidowym będzie to jeszcze ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Życie lubi zataczać koła, co doskonale pokazuje wydarze- nie, którego jesteśmy częścią. Zarówno Fitness Biznes, jak i targi FIT-EXPO rozwijały się w zupełnie innych warunkach niż te, w których przyszło nam teraz funkcjonować. Krajo- braz branży i rynku usług fitness bardzo się zmienił. Najstarsi wyjadacze zapewne pamiętają rok 2012, kiedy na rynku poja- wił się drugi magazyn adresowany do profesjonalistów bran- ży fitness i od razu został patronem medialnym FIT-EXPO, a także dostał szansę organizacji konferencji towarzyszącej wystawie. Postrzegam ten fakt nadal w kategoriach szansy, bo dzięki waszemu zaufaniu udało się marce Fitness Biznes stworzyć wtedy coś naprawdę wartościowego, ściągającego do Poznania duże grono menedżerów klubów. Teraz, w cza- sach jednego z największych chyba kryzysów, Fitness Biznes wchodzi do Grupy MTP, żeby rozwinąć skrzydła i wspierać przedsiębiorców branży fitness. Bardzo chciałabym, żeby- śmy mimo trudnych czasów wskrzesili atmosferę tamtych lat, tamtych spotkań, rozmów, targów. Żeby branża znowu wiedziała, że wszystkie jej drogi prowadzą do Poznania. Ro- zumiem, że ty i twój zespół macie plan na ten powrót, a Fit- ness Biznes jest jego częścią. Opowiedz proszę, co nas cze- ka w najbliższych miesiącach. F.B.: ‒ Osobiście nie pamiętam większego kryzysu w branży targowej. Myślę, że pozwala nam to rozumieć, z jak trudną sytuacją mierzy się obecnie branża fitness. Nadal widzi- my w targach FIT-EXPO ogromny potencjał. Będziemy podej- mować działania w obszarze wsparcia i promocji biznesu – to podstawa, która wyrosła z organizacji targów i przez lata bar- dzo się w niej wyspecjalizowaliśmy. Chcemy być partnerem dla branżowych firm, wspierając je – jedne w rozwijaniu biznesu, inne w ponownym stanięciu na nogi. Dlatego też możliwości kontaktów biznesowych mocno uzupełniamy programem wydarzeń skoncen- trowanym na aktualnych problemach oraz nowościach w danej branży. Ponadto widzimy również, jak bardzo wszyscy nadal chcą i potrzebują spotykać się w życiu realnym. Spotkania, warsztaty, biznesowe rozmowy – mają również wymiar towarzyski, stąd też tegoroczne FIT-EXPO zdecydowanie powinno odbyć się w realu. Oczywiście z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, jakie będą w tym czasie obowiązywały. Targi FIT-EXPO miały swoje wspaniałe lata, ale też te gorsze. Na rynku pojawiły się wydarzenia konkurencyjne, z którymi trzeba było podzielić się tortem. Ten tort ma jednak dwie strony: tę profesjonalną i tę amatorską, czyli ludzi aktywnych. Fitness Biznes z pewnością włączy się aktywnie do przygo- towania oferty dla profesjonalistów branży. Na scenie Fitness Biznes podczas konferencji pojawią się ponownie najbardziej inspirujący eksperci nie tylko z branży. A co z drugą grupą docelową? Czy FIT-EXPO chce pozostać tylko wydarzeniem dla branży, czy także zagospodarować ludzi aktywnych, ko- chających ruch? F.B.: ‒ Cykl życia wielu produktów targowych to si- nusoida. Jesteśmy organizatorem targów fitness z najbogatszą tradycją w Polsce ‒ tegoroczna edycja będzie 15. edycją FIT-EXPO. Naturalną rzeczą jest, że po drodze bywało różnie. Jednak jak na prawdziwych fighterów przystało, wracamy zdecydowanie silniejsi, z nowym zespołem projektowym i głowami pełnymi pomysłów. Tegoroczna edycja będzie miejscem spotkania profesjonalistów, trenerów, amatorów sportu, a także przestrzenią do wzajemnej komunikacji między wszystkimi uczestnikami świa- ta sportu i fitnessu. Nie zapominamy o niezwykle ważnym zadaniu, jakim jest motywowanie Polek i Polaków do aktywności fizycznej i prowadzenia świadomego, zdrowego stylu życia. Zwracamy rów- nież uwagę na ważność nauki podejmowania systematycznej ak- tywności od najmłodszych lat. Zorganizujemy wiele zajęć połączo- nych z edukacją dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, w celu kształtowania postaw prosportowych wśród najmłodszych, eduka- cji na temat znaczenia aktywności fizycznej w procesie wychowa- nia, formowania prawidłowych nawyków. Bardzo chcemy wspierać i promować kierunek prozdrowotny, proedukacyjny w branży. Wie- my, że w okresie postcovidowym będzie to jeszcze ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę nam świętowania wspól- nych sukcesów. Osobiście nie pa- miętam większego kryzysu w branży targowej. Myślę, że pozwala nam to rozumieć, z jak trudną sytuacją mierzy się obecnie branża fitness.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz