Wszystko Działa 3/2020

WSZYSTKO DZIAŁA! 3 | 2020 11 WOKÓŁ BRANŻY FOT.UNSPLASH Jak pokazują statystyki, aż 80% wszystkich wypadków śmiertelnych w pożarach ma miejsce właśnie w domu. Pożar może zdarzyć się w każdym domu, dlatego musimy być przygotowani na takie okolicz- ności. Wiedza i zachowanie odpowiednich środków ostrożności spra- wią, że nasz dom na pewno będzie bezpieczniejszy, może też ocalić życie najbliższych nam osób. Inteligentne czujniki dymu PRZEDEWSZYSTKIMNALEŻY USTALIĆ, JAKIEMOGĄ BYĆ PRZYCZYNY POŻARU? Statystyki pokazują, że najbardziej narażona na wybuch po- żaru w domu jest kuchnia. To w kuchni używamy urządzeń elektrycznych i gazowych oraz otwartego płomienia. Jedną z najczęstszych przyczyn zaprószenie ognia są chociażby nie- dopałki papierosów lub pozostawienia środków łatwopalnych bez odpowiedniego zabezpieczenia, jak również wadliwa in- stalacja elektryczna, złe korzystanie z instalacji grzewczej oraz pozostawianie włączonych do sieci urządzeń elektrycznych bez nadzoru. Zatem w jaki sposób można zabezpieczyć swój dom przed katastrofą? Pierwszą i najważniejszą rzeczą jest przestrzeganie przepisów i zasad związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym oraz uposażenie domu w środki gaśnicze zgodnie z Rozporzą- dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicz- nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U.2019.0.1065 tj. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. DETEKTORY TLENKUWĘGLA I GAZU ZIEMNEGO Warto również wyposażyć swój dom w urządzenia zabezpie- czające tj. detektory tlenku węgla i gazu ziemnego instalowane przy piecach gazowych, jak również czujniki dymu, które po uruchomieniu będą słyszalne w każdej części domu. Domowe czujki dymu to bardzo prosty sposób na zabezpiecze- nie swojego domu przed niekontrolowanym rozprzestrzenia- niem się ognia. Wprawdzie czujniki, wykrywacze, detektory i inne tego typu urządzenia nie zapobiegają powstaniu pożaru, ale skutecznie mogą zaalarmować domowników. Umożliwia to w wielu przypadkach podjęcie szybkiej akcji ewakuacyjnej ze strefy domu objętej pożarem oraz daje możliwość podjęcia pró- by ugaszenia ognia w zarodku, co znacznie ogranicza straty. INTELIGENTNY CZUJNIKDYMU W dzisiejszych czasach warto zastanowić się nad bardziej inno- wacyjnym rozwiązaniem, jakim jest inteligentny czujnik dymu, który po podłączeniu do sieci internetowej będzie nas również informował o wystąpieniu zagrożenia poprzez aplikację na telefonie. Większość inteligentnych czujników dymu można podłączyć jako niezależne urządzenie. Można połączyć je bezprzewodowo ze swoim ruterem i dzięki temu jeżeli nastąpi włączenie alar- mu w pomieszczeniu, w którym znajduje się czujnik, pojawi się dym, a powiadomienie przyjdzie również na Twój smartfon. Jeśli z jakiś powodów ruter zostałby wyłączony w wyniku przerwy w dostawie prądu lub przerw w dostawie internetu i połączenie WiFi nie mogłoby zostać nawiązane, wówczas in- teligentny czujnik dymu dalej będzie normalnie funkcjonował, włączy alarm dźwiękowy o natężeniu 85 dB w pomieszczeniu, w którym się znajduje. Zaletami w większości dostępnych na rynku inteligentnych czujek dymu jest niewątpliwie automatyczna diagnostyka urzą- dzenia. Inteligentne czujniki dymu na bieżąco monitorują stan baterii, kontrolują sprawność mechanizmu wykrywania dymu i sprawdzają łączność z siecią Wi-Fi. W chwili wykrycia jakich- kolwiek problemów technicznych inteligentny czujnik dymu wyśle powiadomienie na smartfona. Dodatkową zaletą obsługi czujki przez smartfona jest możli- wość wyłączenia niechcianych alarmów powstałych w wyni- ku przypalenia potraw podczas gotowania, bez konieczności manualnego wyłączenia, jak miało to miejsce w tradycyjnych czujkach dymu. WYBÓR CZUJKI DYMU Na rynku jest dużo różnych modeli czujek dymu. Przy wybo- rze, na który model się zdecydować nie należy kierować się tylko ceną. Powinniśmy raczej wybierać profesjonalną czujkę, renomowanego producenta, która ma certyfikat zgodności, co oznacza, że dana czujka dymu została przebadana w profesjo- nalnym laboratorium certyfikującym na zgodność z normą EN 14604: autonomiczne czujki dymu. Tylko tak wybrana czuj- ka dymu może dać nam gwarancję bezpieczeństwa w naszym domu. ŹRÓDŁO: https://www.straz.pl/ Marcin Łyskawa Pracownik służb BHP w firmie „Marti” Dorota Janowska

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz